Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 651/18
Postanowienie I C 651/18

  I C 651/18

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Halinie Suwara

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 8 maja 2018 roku w sprawie I Nc 776/18 Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości roszczenie powoda.        

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanej nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami, pełnomocnik powoda został zobowiązany zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku, do wskazania danych pozwanej umożliwiających jej weryfikację w systemie PESEL-SAD w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 17 września 2018 roku.   

Pełnomocnik powoda do dnia dzisiejszego nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, zaś wyznaczony przez Sąd termin upłynął bezskutecznie w dniu 24 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 8 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I Nc 776/18 w całości.

Na gruncie rozpoznanej sprawy, zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.   

 

 


 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej