Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 607/18
Postanowienie I C 607/18

Sygn. akt I C 607/18            

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mateuszowi Pogorzelskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie.

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 6 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 Referendarz sądowy
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w kt
órym uwzględnił w całości roszczenie powoda.

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem
i załącznikami na adres wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Niepodległości 75/14
w Skarżysku – Kamiennej oraz wobec negatywnej weryfikacji danych adresowych Mateusza Pogorzelskiego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 roku zobowiązał pełnomocnika powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 14 dni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym i zawieszenia postępowania.

Przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 23 lipca 2018 roku. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie z dniem 6 sierpnia 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym
w Skarżysku – Kamiennej uchylił w całości nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 czerwca 2018 roku wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 oraz oddalił wniosek powoda
o nadanie klauzuli wykonalności w/w nakazowi zapłaty.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numer
ów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji, w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie
z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych
w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.
Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej uchylił nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2018 roku
w całości, zaś sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Na gruncie przedmiotowej sprawy zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.

(-) na oryginale właściwy podpis

 

 

POUCZENIE

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.