Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow PostanowienieI Nc 2977/17
PostanowienieI Nc 2977/17

 I Nc 2977/17

 

 

 POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:  24 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu  24 września 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty –Subfundusz KI 1  z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanemu Arturowi Zarembie

o zapłatę

 

postanawia:

  1. podjąć zawieszone postępowanie ;

 

  1. postępowanie w sprawie niniejszej  umorzyć.

 

                                                                                              

UZASADNIENIE

                         Pismem z  dnia 19 września  2018 roku pełnomocnik powoda  cofnął  pozew bez zrzeczenia się roszczenia , a nastąpiło to przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu , wobec czego zgoda pozwanej na umorzenie postępowania nie jest wymagana.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art 355 par.1 i 2 kpc  orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

(-) na oryginale właściwy podpis