Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 487/17
Postanowienie I C 487/17

Sygn. akt I C 487/17

POSTANOWIENIE

 

Dnia 17 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie: przewodniczący – SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 217 października 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Porfolio Investment (Luxembourg) SA

przeciwko Marcinowi Kisiel

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

SSR A. Banaczkowska - Anyst

 

Uzasadnienie

 

            Dnia 21 czerwca 2017 roku wpłynął do tutejszego sądu rejonowego pozew Ultimo Porfolio Investment (Luxembourg) SA skierowany przeciwko Marcinowi Kisiel o zasądzenie kwoty 874,81 złotych.

Dnia 16 października 2017 roku do tutejszego sądu wpłynęło pismo procesowe strony powodowej w którym powód cofnął pozew i wniósł o umorzenie postępowania.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. § 3 przepisu stanowi, iż w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Natomiast § 4 stanowi, iż Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. W tym miejscu należy nadto wskazać, iż pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, zaś moment ten następuje po wywołaniu sprawy. Czynności związane z wywołaniem sprawy (ustaleniem obecności i tożsamości zgłaszających się podmiotów) stanowią wstęp do przystąpienia przez sąd do rozpatrywania sprawy (art. 210) po stwierdzeniu braku przeszkód lub ich eliminacji (zob. J. Kopera, Rozpoczęcie rozprawy, Pal. 1959, nr 12, s. 42 i n.).

            Art 355 § 1 k.p.c. stanowi zaś, iż Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. 

     Mając na uwadze powyższe w tym fakt, iż żądanie pozwu dotyczące zasądzenia kwoty 874,81 złotych wraz z odsetkami zostało cofnięte przed rozpoczęciem rozprawy wyznaczonej na dzień 9 listopada 2017 roku (rozprawa z dnia 26 września 2017 roku została odroczona z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie doręczenia korespondencji pozwanemu), zaś czynność ta w ocenie Sądu nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, działając na zasadzie art. 203 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

/-/ na oryginale właściwy podpis