Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I Ns 46/17
Postanowienie I Ns 46/17

 

Sygn. akt I Ns 46/17

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Skarżysku–Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ewy Skowron

z udziałem Wandy Skowron, Elżbiety Skowron, Tomasza Skowron, Giovanniego Marrone 

o stwierdzenie nabycia spadku; w przedmiocie spisu inwentarza spadku po zmarłym Zdzisławie Skowron

postanawia:

I.                    zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Skowron, zmarłym w dniu 28 lutego 2016 roku w Końskich, mającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Sołtykowie;

II.                 zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej Tomaszowi Lewtak.

 

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 1 lipca 2017 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Ewy Adamczyk o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Zdzisławie Skworon.

 Pismem z dnia 23 listopada 2017 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego uczestnika Giovanniego Marrone wniosła o wydanie przez sąd zlecenia na dokonanie spisu inwentarza przez komornika sądowego.

Zgodnie z art. 637 k.p.c., na wniosek tego kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca uprawnionym do zachowku lub zapisobierca albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. z 1991 r. Nr 92, poz. 411) wynika, że postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

 

Zarządzenie:

1.         odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawczyni;

- uczestnikom w tym przedstawicielce ustawowej małoletniego uczestnika wraz z pouczeniem o zażaleniu;

-                     Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej T. Lewtak informując o adresach zamieszkania i do korespondencji uczestników;

2.                  dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o wydanym postanowieniu.