Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 160/18
Postanowienie I C 160/18


I C 160/18

POSTANOWIENIE
Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa MARKA Spółki  Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku
przeciwko Wirginii Noskiewicz
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.

UZASADNIENIE

 

Pozwem wniesionym w dniu 31 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, strona powodowa MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku domagała się zasądzenia od pozwanej Wirginii Noskiewicz kwoty 1 680,96 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego.
Postanowieniem z dnia 19 września 2017 roku (VI Nc-e 1047997/17) wskazany Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania sądowi ogólnej właściwości pozwanej – Sądowi Rejonowemu w Skarżysku-Kamiennej.
Nakazem zapłaty z dnia 15 listopada 2017 roku Referendarz sądowy w tutejszym Sądzie Rejonowym uwzględnił w całości żądanie powoda. Korespondencja kierowana na adres Wirginii Noskiewicz, wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Sikorskiego 11/28 w Skarżysku-Kamiennej została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanej za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 10 stycznia 2018 roku.
W wykonaniu zobowiązania, pismem z dnia 17 stycznia 2018 roku pełnomocnik powoda wskazał jako aktualne miejsce pobytu pozwanej adres:
ul. Skalna 21/10 w Skarżysku-Kamiennej, jednakże orzeczenie nie zostało doręczone Wirginii Noskiewicz pod powyższym adresem. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku Referendarz sądowy uchylił w całości nakaz zapłaty w sprawie I Nc 2489/17, sprawa zaś została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie
z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie można uznać, aby pełnomocnik strony powodowej wykonał zobowiązanie Sądu z dnia 27 grudnia 2017 roku. W trybie weryfikacji danych Wirginii Noskiewicz Sąd ustalił bowiem, iż wskazany adres nie został potwierdzony za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, pozwana aktualnie nie posiada miejsca stałego pobytu. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi z kolei obowiązek strony powodowej. Brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał