Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 7/18
Postanowienie I C 7/18
 I C 7/18
                        POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Katarzynie Bieniek
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                               
UZASADNIENIE
 
                W dniu 27 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, skierowany przeciwko Katarzynie Bieniek o zapłatę.
                Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2018 roku przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.
Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe zobowiązanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 12 lutego 2018 roku, zaś zakreślony przez Sad termin upłynął bezskutecznie z dniem 26 lutego 2018 roku.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej, na adres pozwanej wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych Katarzyny Bieniek za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów w kraju. Tymczasem obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia wyznaczonych terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał