Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 1206/17
Postanowienie I C 1206/17
 I C 1206/17
POSTANOWIENIE
Dnia 27 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej 
przeciwko Franciszkowi Łakomiec
o zapłatę
postanawia:

zawiesić postępowanie.
               
Uzasadnienie

W dniu 5 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przeciwko Franciszkowi Łakomiec o zapłatę kwoty 5 995,41 złotych wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu.
Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym i sprawę przekazał do rozpoznania
w trybie procesowym. Korespondencja kierowana na adres Franciszka Łakomca, wskazany przez stronę powodową, tj. Skarżysko - Kamienna, ul. Niepodległości 5 została zwrócona do Sądu
z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 roku, z uwagi na fakt, iż z systemu Pesel2-Sad wynika, iż pozwany nie posiada w kraju adresu zameldowania, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania aktualnego adresu zamieszkania Franciszka Łakomiec. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 5 lutego 2018 roku. Zakreślony termin upłynął powodowi z dniem 19 lutego 2018 roku.
        Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony powodowej nie wykonał zobowiązania sądu z dnia 26 stycznia 2018 roku. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak
w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał