Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I Ns 34/18
Postanowienie I Ns 34/18
 I Ns 34/18 
POSTANOWIENIE
                                                                Dnia 15 lutego 2018 roku
                                                               
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny  
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał 
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Skarżysko-Kamienna
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Skarżysko - Kamienna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 790 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 110, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3069/1 o powierzchni 0,0039 ha, której własność przeszła na rzecz Gminy Skarżysko - Kamienna z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego: „Budowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej”, przy czym złożona do depozytu kwota ma być wypłacona na wniosek   Mariana Sobutki bądź jego następców prawnych , bez żadnych warunków na ich rzecz;

UZASADNIENIE

        W dniu 17 stycznia 2018 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych stanowiących odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 110, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3069/1 o powierzchni 0,0039 ha pod inwestycję drogową dla przedsięwzięcia budowlanego: „Budowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej”.
        Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; a także wówczas, gdy z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Wnioskodawca wskazał, iż z prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczystej nr KI1R/00018668/1 wynika, iż właścicielem przedmiotowej działki był Marian Sobutka na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. ,,A” nr 731/87 z dnia 16 września 1987 roku. Z uwagi zaś na brak możliwości kontaktu z Marianem Sobutką w celu ustalenia formy wypłaty w/w odszkodowania (dwukrotnie wysłana korespondencja nie została podjęta w terminie) ustanowienie depozytu jest w pełni uzasadnione.
Według uregulowania art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
        Okoliczności przytoczone we wniosku wskazują, że warunki przewidziane w art. 467 k.c. zostały spełnione, a co za tym idzie, należało zezwolić wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej wymienionej w sentencji do depozytu sądowego.
        Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd w oparciu o przepisy wyżej powołane, orzekł jak w części dyspozytywnej.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał


Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia apelacji.
Apelację wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.