Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I Ns 195/17
Postanowienie I Ns 195/17

Sygn. akt I Ns 195/17


 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 05 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I  Wydział Cywilny
w następującym składzie :
Przewodniczący: SSR Irmina Karp
po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Piotra Pieńkowskiego
z udziałem Mirosławy Pieńkowskiej i innych
w przedmiocie wniosku pełnomocnika Urszuli Goryca 
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu

p o s t a n a w i a:

I.      zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej;
II.     zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na okres 30 dni
z pouczeniem, że uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;
                                                                               

SSR Irmina Karp