Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Zarządzenie I Ns 428/17
Zarządzenie I Ns 428/17
Sygn. akt I Ks 428/17
 
ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska
 
po rozpoznani u w dniu 18 września 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z udziałem Marcina Rafała Zawady
w przedmiocie wykazu inwentarza, złożonego w dniu 21 czerwca 20 17 roku
po Krzysztofie Mędaku zmarłym w dniu 16 grudnia 2016 roku
zarządza:
 
w celu rozpowszechnienia informacji o sporządzeniu i z łożeniu wykazu inwentarza oraz umożliwienia osobom zainteresowanym zapoznania się z nim, zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłoszenia o następującej treści:
,,W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamienne j. w. I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 428/17 spadkobierca Marcin Rafał Zawada złożył wykaz inwentarza po Krzysztofie Mędaku, synu Stefana i Barbary, urodzonym w dniu 7 maja 1951 roku, numer PESEL 51050709753, ostatnio zamieszkałym w Suchedniowie przy ulicy Partyzantów 8, zaś zmarłym dnia 16 grudnia 2016 roku w Starachowicach.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza".
 
 
SSR Małgorzata Winiarska