Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 173/12
Postanowienie I C 173/12

Sygn. akt I C 173/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział  Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym w Skarżysku-Kamiennej

sprawy z powództwa Leokadii Kozubek

przeciwko Stanisławie Kozubek

o eksmisję

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 174 §1 pkt 1 k.p.c. z uwagi na śmierć pozwanej Stanisławy Kozubek.

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 § 1 k.p.c.zdanie trzecie, Sąd umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

Do dnia dzisiejszego żaden z następców prawnych Stanisławy Kozubek nie wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 182 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał