Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow Postanowienie I C 436/17
Postanowienie I C 436/17

 

 

 

Sygn. akt I C 436/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 sierpnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Jackowi Węglińskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.  

                         

Uzasadnienie

 

W dniu 31 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Jackowi Węglińskiemu o zapłatę kwoty 848,64 złotych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oznaczając pozwanego, strona powodowa – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazała również miejsce jego zamieszkania w Suchedniowie przy ul. Warszawskiej 102.

W toku postępowania, za pośrednictwem systemu PESEL-Sad ustalono, że pozwany nie posiada adresu zameldowania. Wobec czego na rozprawie w dniu 12 lipca 2017 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika strony powodowej do wskazania aktualnego adresu Jacka Węglińskiego w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 21 lipca 2017 roku.

W piśmie nadanym do tutejszego Sądu w dniu 1 sierpnia 2017 roku pełnomocnik powoda wskazał, iż podany adres strony pozwanej to adres wskazany przez stronę umowy (klienta) w momencie jej zawierania. Powód podał dane adresowe strony pozwanej zgodnie ze swoją wiedzą w

momencie sporządzania pozwu, gdyż dłużnik po zawarciu umowy nie poinformował Banku o zmianie miejsca zamieszkania pomimo zobowiązania w umowie. Wskazał, iż z uwagi na powyższe powód skieruje wniosek o ustalenie adresu pozwanego do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie, natomiast średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 2-3 miesiące, wobec czego powód wniósł o wydłużenie terminu do przedłożenia informacji adresowej o 3 miesiące.

Pomimo upływu terminu w dniu 4 sierpnia 2017 roku, strona powodowa nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego i tym samym nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania.   

Zgodnie zaś z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanego Jacka Węglińskiego uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie, nie było możliwe skuteczne doręczenie odpisu pozwu wraz załącznikami na adres wskazany przez powoda. Strona powodowa, mimo zobowiązania Sądu, nie wskazała również innego aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. 


       

Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał