Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia arrow POSTANOWIENIE (I Ns 939/13)
POSTANOWIENIE (I Ns 939/13)
Sygn. akt I Ns 939/13

 

POSTANOWIENIE
Dnia 2 września 2016 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie:

 


Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn – Rachwał  

 

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Janiny Zuba
z udziałem Stanisława Kołodziejskego, Gminy Skarżysko – Kamienna
o stwierdzenie prawa własności przez zasiedzenie
w przedmiocie wniosku Zbigniewa Jana Gnata o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
postanawia:


sprostować oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej w dniu 22 października 2014 roku w sprawie I Ns 939/13 w ten sposób, że w pkt 1 postanowienia w miejsce błędnie oznaczonego nazwiska Józefy Snausner wpisać nazwisko prawidłowe „Józefa Szraucner.

/…/ na oryginale właściwy podpis

Uzasadnienie
        Postanowieniem z dnia 22 października 2014 roku wydanym w sprawie I Ns 939/13 Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej stwierdził, że Józefa Snausner córka Józefa i Balbiny nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1964 roku, własność zabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Żytniej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów i na mapie geodety Mieczysława Szymańskiego, przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku - Kamiennej w dniu 16 października 2013 roku za numerem 2018-148/2013, jako działka numer 241,o powierzchni 0,1553 ha, nie mająca urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;
W dniu 26 lipca 2016 r. do Sądu wpłynął wniosek Lidii Zuba o dokonanie sprostowania oczywistej omyłki w nazwisku osoby nabywającej według postanowienia prawo własności nieruchomości tj. Józefy Snausner której prawidłowe nazwisko to Szraucner. Wnioskodawczyni wskazała, że różnica ta, została dostrzeżona w toku prowadzonej przed tutejszym Sądem Rejonowym sprawy I Ns 36/15.
Podane przez Lidię Zuba okoliczności, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Sąd, który stwierdził, że istotnie z aktu zgonu znajdującego się na k. 42 akt sprawy I Ns 697/16 (uprzedni numer I Ns 36/15) tutejszego Sądu wynika prawidłowe nazwisko – Józefy Szraucner.
 Omyłka ta podlega sprostowaniu w trybie art. 350 § 1 k.p.c., który stanowi, że sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
Stosownie do treści art. 361 k.p.c. do postanowień sądu stosuje się przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

/…/ na oryginale właściwy podpis