Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursuna stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursuna stanowisko asystenta sędziego

      P R E Z E S                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 2016-01-07

SĄDU REJONOWEGO

               ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Adm.-111- 5/15

 

 

 

 

   Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej informuje , że po przeprowadzeniu w dniu 23 grudnia 2015r. II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej żaden z kandydatów nie uzyskał minimalnej ilości punktów tj. 29 w tym, co najmniej 3 punktów z pracy pisemnej, wobec powyższego na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 14.10.2013r. (Dz.U.2013.1228) zarządza się przeprowadzenie kolejnego konkursu.

 

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu

na stanowisko asystenta sędziego

 

 

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 133 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013, poz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 

1)Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

2)Oznaczenie konkursu:      Adm. -111- 1 /16

3)Aktualna liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

 

4) Termin przeprowadzenia konkursu  08 .02.2016 r. - pierwszy etap konkursu –

wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11, sala konferencyjna (p.207)

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 

1) etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

5) Wymagania

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w  art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.).

 Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.       jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;

2.       jest nieskazitelnego charakteru;

3.       ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne                                               uznane w Polsce;

4.       ukończył 24 lata.

Wymagane dokumenty

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2)      własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych  na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4)      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -   Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”;

5)      oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6)  aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

6) Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu.

 Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 31 stycznia 2016 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego11, piętro II, pokój nr 206, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 7) Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu . Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 20 367.

 

 

Prezes

Sądu Rejonowego

SSR Grzegorz Fura