Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko księgowego
Konkurs na stanowisko księgowego

Skarżysko-Kamienna, dnia 07.08.2015 r.

  D Y R E K T O R

  S Ą D U  R E J O N O W  E G O

  w  Skarżysku-Kamiennej

   ul.  Krasińskiego 11 

tel. 0412520365 ; fax. 412520361 

 

ADM.111-5 /15

 

 


D Y R E K T O R


SĄDU REJONOWEGO W SKARZYSKU-KAMIENNEJOGŁASZA KONKURS


NA JEDNO WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO


W SĄDZIE REJONOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze


( Dz. U. z dnia 2014 roku poz. 400 )

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

1.    Etapu pierwszego  – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

2.    Etapu drugiego   -  praktycznego sprawdzenia umiejętności oraz wypełnieniu testu sprawdzającego posiadana wiedzę konieczną na wskazanym stanowisku

3.    Etapu trzeciego -  rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej wiedzę dotyczącą ogólnych zasad gospodarki finansowej oraz księgowości Sądu jako państwowej jednostki budżetowej oraz oceni predyspozycje kandydata na wskazane stanowisko.

 

 

Ilość wolnych stanowisk pracy w  księgowości  - 1 etat ( pełny wymiar czasu pracy)

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego :

 

Ø  Przyjmowanie i wpisywanie korespondencji kierowanej do księgowości oraz dotyczącej sum depozytowych, sum na zlecenie, Funduszu pomocy Postpenitencjarnej w zakresie zapomóg, nawiązek i innych należności pieniężnych

Ø  Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dyspozycji kierowanych ze wszystkich wydziałów  merytorycznych Sądu , dotyczących przekazywania kwot pieniężnych z rachunków sum depozytowych , sum na zlecenie, „FPP oraz PP”, oraz przygotowanie ich w celu zatwierdzenia do wypłaty.

Ø  Prowadzenie ewidencji analitycznej przychodów i rozchodów środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach sum depozytowych , sum na zlecenie i rachunku „FPP oraz PP” z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (SAP), oraz programu bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego

Ø  Przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu na rachunek Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Ø  Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania zwrotów nadpłat z dochodów budżetowych.                                                                                                                                                  

Ø  Dokonywanie zwrotów dochodów budżetowych zgodnie z zarządzeniem lub postanowieniem wydanym przez sędziego lub kierownika jednostki.

Ø  Sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego.

Ø  Naliczanie wynagrodzeń pracowników

Ø  Realizacja potraceń z wynagrodzeń pracowników wynikających  z Kodeksu Pracy.

Ø  Sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzinnych, macierzyńskich, wychowawczych, pogrzebowych.

 

 

 

Ø  Naliczanie składek i elektroniczne przekazywanie do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kompleksowe prowadzenie korespondencji z ZUS związanej z rozliczeniami pracowników

Ø  Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie rachunkowości i płac

Ø  Sporządzanie niezbędnych analiz ekonomicznych wykorzystywanych w bieżącym zarzadzaniu jednostką

Ø  Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń bezosobowych

Ø  Dokonywanie rocznego rozliczenia pracowników w zakresie podatku dochodowego.

Ø  Dokonywanie rozliczeń z PFRON

Ø  Księgowanie wyciągów z NBP i BGŻ zgodnie z obowiązującą klasyfikacją paragrafową.

Ø   znajomość i sprawne wykorzystywanie w pracy systemów ; ZSRK; TREZOR;                VIDEO-TEL; B2B

 

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom aplikującym na stanowisko księgowego:

 

 

Kandydatem na w/w stanowisko może zostać osoba, która :

 

Ø  Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA)-  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ø  Biegle włada językiem Polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego.

 

 

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 

Ø  Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości

Ø  Ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnia praktykę w księgowości

Ø  Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

Ø  Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Ø  Ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Ø  Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa  : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo skarbowe lub  za żadne inne przestępstwo

Ø  Ma nieposzlakowaną opinię

Ø  Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Ø  Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

Ø  Posiada gruntowną znajomość przepisów o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do w /wymienionych

 

 

Wymagania dodatkowe :

 

Znajomość następujących ustaw:

Ø   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości

Ø  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ø  Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych

Ø  Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Ø  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych  mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Ø  Znajomość szczegółowych zasad rachunkowości państwowych jednostek budżetowych

Ø  Znajomość klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów, dochodów i wydatków budżetowych

Ø  Preferowane wcześniejsze miejsce zatrudnienia w jednostce budżetowej, znajomość i obsługa bankowości elektronicznej będą dodatkowymi atutami

Ø  Preferowana będzie również znajomość i praca w systemie SAP i systemach bankowości elektronicznej

Ø  Doskonała znajomość obsługi komputera( środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, SAP)

Ø  Umiejętność pracy w zespole

Ø  Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu

Ø  Samodzielność, rzetelność, zdolności analityczne, umiejętność organizacji pracy własnej.

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

Ø  Zgłoszenie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej  wraz z podaniem aktualnego adresu i numeru telefonu kontaktowego.

Ø  Życiorys uwzgledniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe

Ø  Aktualną fotografię ( zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Ø  Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( oryginały do wglądu)

Ø  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Ø  Oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Ø  Oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Ø  Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

Ø  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie ( z dopiskiem na kopercie konkurs na księgowego) do dnia 20 sierpnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Skarżysku- Kamiennej       ul. Krasińskiego 11  ; pokój 109 ; I piętro  lub droga pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 

Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej : www.skarzysko.sr.gov.pl ( zakładka oferty pracy) w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu 41  25 20 365  lub bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego   pokój 109 ;  I piętro.