Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na asystenta - marzec 2015
Konkurs na asystenta - marzec 2015

P R E Z E S  SĄDU REJONOWEGO

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr Adm. 111-2/15

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 2015.03.23

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu

na stanowisko asystenta sędziego

 

Ilość etatów: 1 etat

 Termin przeprowadzenia konkursu: 24 kwietnia 2015 r. - pierwszy etap konkursu 

 

Załącznik PDF ogłoszenia  

 


P R E Z E S
SĄDU REJONOWEGO
ul. Krasińskiego 11 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna, dn. 2015.03.23


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego


Na podstawie art. 155a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r.,poz. 427 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013, póz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.

1) Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna

2) Oznaczenie konkursu:
Adm. -l 11-2/15

3) Aktualna liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego:
l etat - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

4) Termin przeprowadzenia konkursu:
24 kwietnia 2015 r. - pierwszy etap konkursu -wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11, sala konferencyjna (p.207)

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

5) Wymagania
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz, U. 2013r., póz. 427 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4. ukończył 24 lata,


Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą";
5. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

6) Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu.
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2015 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11, piętro II, pokój nr 206, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

7) Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 24 kwietnia 2015r. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 20 367.


Prezes Sądu Rejonowego
w Skarżysku-Kamiennej
SSR Grzegorz Fura