Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow ogłosznie - konkurs na stanowisko referendarza sądowego
ogłosznie - konkurs na stanowisko referendarza sądowego
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko referendarza sądowego
 
 
 
 
Na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r.,poz.427z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz.331) Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego  w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
 

1) Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2) Oznaczenie konkursu: Adm. - 111-1/15

 

3) Aktualna liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego : 1 etat – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

4) Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:    24 luty  2015 r godz. 9.00 , sala konferencyjna (p.207) Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, ul.Krasińskiego 11 Zgodnie z w § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz.331)  konkurs na stanowisko referendarza sądowego jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Praca konkursowa składa się z dwóch części

-  Testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego;

-  Dwóch kazusów, których  rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

5) Wymagania

Kandydat na stanowisko referendarza sądowego  winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013r. , poz. 427 z późn.zm.).

 Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku referendarza sądowego  może być mianowany

ten, kto:

·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;

·         jest nieskazitelnego charakteru;

·         ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne                                                            uznane w Polsce;

·         ukończył 24 lata;

·         ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Wymagane dokumenty

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

·         wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego ;

·         życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

·         oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu  ukończenia aplikacji ogólnej  albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

·         3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

·         oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich

         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

6) Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu.

Kompletne dokumenty należy złożyć do dnia 02 lutego 2015 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego11, piętro II, pokój nr 206, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres:

Sąd Rejonowy

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

 7) Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz.331) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom formalnym określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2013r., poz. 427 t.j. z późn.zm.). Prezes Sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń sądu oraz na stronie internetowej BIP  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia  konkursu.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 20 367.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

                                                    

SSR Grzegorz Fura