Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Zamówienia publiczne arrow Wybór dostawcy energii w roku 2015
Wybór dostawcy energii w roku 2015

Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego w tym na potrzeby Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej 

 

Protokół w wersji zeskanowanej
Protokół z otwarcia ofert
W postępowaniu znak : D.350/1/14 Prowadzonym w na podstawie umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2014 zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej, którego przedmiotem jest: dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego w tym na potrzeby Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał skład komisji przetargowej: 1. Przewodniczący komisji – Tomasz Jaśkiewicz; 2. sekretarz komisji – Paweł Rzuchowski; 3. członek komisji – Ewa Michalczewska-Musiał;
2. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło
trzy oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 grudnia 2014r. o godz.: 10:15 w.Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11 pokój 207
3. Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich ceny Nazwa firmy Cena brutto oferty (zł)
ENERGA Obrót SA 32210,16
PKP Energetyka 31429,21
ENEA S.A. 31961,67
4. W wyniku przeglądu kompletności ofert stwierdzono pod oferta PKP ENERGETYKA brak „podpisu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy” co stanowiło podstawę do odrzucenia oferty. Pozostały 2 kompletne oferty.
5. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy ENEA S.A. w kwocie 31961,67 zł. Ze względu na spełnienie kryteriów wyboru określonym w niniejszym postępowaniu.
6. Komisja zakończyła prace o godzinie 11:00 2014-12-11. Członkowie komisji potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami prawidłowość przeprowadzonego postepowania i przedstawiają do zatwierdzenia wynik postępowania w postaci wyboru dostawcy energii firmy ENEA S.A. Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej Pani Emanueli Ziemkiewicz.

1. Przewodniczący komisji – Tomasz Jaśkiewicz
……………………………………………………… 2. sekretarz komisji – Paweł Rzuchowski
……………………………………………………… 3. członek komisji – Ewa Michalczewska-Musiał


……………………………………………………… -------------------------------------------------- Zatwierdzam powyższy wybór oferenta przedstawiony przez komisje przetargową:

Dyrektor Emanuela Ziemkiewicz