Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie - konkurs na stanowisko asystenta
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko asystenta
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko asystenta sędziego
 
 Skarżysko-Kamienna, dn. 2014-07-17
 
Na podstawie art. 155a § I ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r.,poz. 427 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013, poz. 1228) Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.  
 
 
 
 
1) Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna

2)Oznaczenie konkursu:
Adm. -110-2/14
3)Aktualna liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego:
I etat - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

4) Termin przeprowadzenia konkursu:
05 września 2014 r. - pierwszy etap konkursu wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11, sala konferencyjna (p.207)
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

5) Wymagania:
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013r., poz. 427 z późn.zm.). Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
4) ukończył 24 lata.

Wymagane dokumenty
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą";
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6)aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
6) Termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu.
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2014 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego 11, piętro II, pokój nr 206, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
7) Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 05 września 2014r. Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu .Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 2520367.

Prezes Sądu Rejonowego
w Skarżysku-Kamiennej
SSR Grzegorz Fura