Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - lipiec 2013
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - lipiec 2013

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013 r.,poz.427) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012, poz. 314) Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej.

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

Oznaczenie konkursu: Adm. -110-4/13

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

Termin przeprowadzenia konkursu:    16 sierpnia  2013 rok, godzina 10:00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11, sala konferencyjna (p.207)

I

WYMAGANIA

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013r. , poz. 427)w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

 2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

  4)  ukończył 24 lata.

 

II

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 31 lipca 2013 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego11, piętro II, pokój nr 206, bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres:

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

III

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2)      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,

4)      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

5)      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -   Prawo o ustroju sądów powszechnych,

6)      3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 20 367.

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                          Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                          w Skarżysku-Kamiennej

                                                    

                                                                                           SSR Anna Wydrzyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna,dn.10.07.2013r.