Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Aktualności arrow Zarządzenie Prezesa Sądu
Zarządzenie Prezesa Sądu

 P R E Z E S

SĄDU REJONOWEGO

ul. Krasińskiego 11, tel.25-20-360

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

 

Zarządzenie Nr 17 /2013

Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

 Na podstawie art. 22 § 1 pkt 3 i art. 41a – 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków  dotyczących działalności

sądów powszechnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 524) zarządzam:

 

 

 

§ 1

 Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu do Sądu. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania , którego dotyczą. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 2

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej jest Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Skarga wniesiona do Przewodniczącego Wydziału lub Kierownika Oddziału podlega niezwłocznemu przekazaniu Prezesowi Sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej jest Prezes  Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 Skarga zawierająca wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, o czym zawiadamia się skarżącego.

 

§ 4

 Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w  Skarżysku-Kamiennej Pani Ewa Michalczewska – Musiał i Pani Krystyna Słaby w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11,II piętro pokój nr 206 i pokój nr 212 w godzinach od 10.00 do 12.00 .

§ 5

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , a także w formie ustnej do protokołu ( wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia). W protokole zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko ( nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

§ 6

 Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 7

 Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

§ 8

 Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.

§ 9

 Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, który prowadzi wykaz skarg i wniosków. W wykazie zamieszcza się, w szczególności informacje o dacie wpływu skargi lub wniosku oraz dacie zawiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o wyniku jej rozpatrzenia .

 

§ 10

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013r.

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Wydrzyńska