Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko stażysty
Konkurs na stanowisko stażysty

     Ogłoszenie

 

      Dyrektor Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłasza konkurs na stanowisko stażysty do wydziałów orzeczniczych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej (umowa o pracę na czas zastępstwa)

 

 

Sygnatura konkursu Adm. - 110 - 1/13

Ilość wolnych stanowisk pracy - 2 (umowa o pracę na czas zastępstwa).

Zakres wykonywanych zadań:

-    protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń,

-    sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji,

-    wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno - biurowych,

-    wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych,

-    inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu wydziału.

Wymagania konieczne:

 

1.      wykształcenie wyższe magisterskie lub ukończone studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowane kierunki: administracja, administracja sądowa, filologia polska);
2.      pełna zdolność do czynności prawnych;
3.      nieposzlakowana opinia;
4.      dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office), w tym umiejętność biegłego pisania;
5.      niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6.      brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku -Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.),

-  kreatywność, komunikatywność, zdolności analityczne, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 
1.      zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego,
2.      ankieta personalna i własnoręcznie napisany życiorys (z podaniem informacji o przebiegu kariery zawodowej),(wzór)
3.      aktualna fotografia (zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
4.      odpisy lub kserokopie (poświadczone w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej za zgodność z oryginałem) dokumentów (dyplomów, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz umiejętność obsługi komputera,
5.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,(wzór)
6.      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,(wzór)
7.      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,(wzór)
8.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko stażysty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).(wzór)

 

 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać do dnia 25 kwietnia 2013 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna ul.Krasińskiego 11, piętro II, pokój nr 206 , bądź drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Zgłoszenia złożone po terminie łub niekompletne zostaną odrzucone.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

1.  etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2.  etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3.  etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2013 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej www.skarzysko.sr.gov.pl, zakładka aktualności/praca oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Sądu .


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008r., Nr 21, poz. 129 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 201 lr., Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U.2010r., Nr 49, poz. 299).

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 041 25 20 367.