Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłoszenie
Ogłoszenie

 

Adm.-110-4/12

 

 O G Ł O S Z E N I E

Prezes Sądu Rejonowego w  Skarżysku-Kamiennej

na podstawie art. 32a § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych

w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku

 ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Sądu Rejonowego w  Skarżysku-Kamiennej

 

 


z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zatrudnienie na stanowisku dyrektora odbędzie się najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Do konkursu może przystąpić każda osoba, która spełnia wymagania określone w art. 32a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:

 

1.     Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.  Posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w Ustawie z dnia 27lipca2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164. Poz. 1365 ze zmianami.);

3. Posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;

4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;

5.     Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6.     Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 ze zmianami);

7.   Nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 

1. Zawodowe

2. Kierownicze

3. Społeczne

4. Intelektualne

5. Osobowościowe

 

Zakres w/w kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121 z 2008 roku).

 

Konkurs składa się z następujących etapów:

 

1.     Etap pierwszy – ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatur; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

2.     Etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań,

3.     Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 

1.     List motywacyjny

2.     CV

3.     Odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie

4.     Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska

5.     Oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w w/w punktach 1,5, 6, 7

6.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Inne informacje:

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32 a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121 z 2008 roku).

 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 10 grudnia 2012 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego11, piętro II, pokój nr 206,bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres: Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko‑Kamienna. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Anna Wydrzyńska