Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Ogłaszenie konkursu na staż urzędniczy
Ogłaszenie konkursu na staż urzędniczy

Prezes

Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

ogłasza konkurs na staż urzędniczy

do wydziałów orzeczniczych

 

 

czytaj całość >>> 

 

 


 

 P R E Z E S SĄDU REJONOWEGO
ul. Krasińskiego 11
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.25-20-360

Skarżysko-Kamienna, dn. 2012-03-06


Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
ogłasza konkurs na staż urzędniczy
do wydziałów orzeczniczych


Ilość wolnych stanowisk pracy -1.

Zakres zadań na stanowisku stażysty:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie wszystkich czynności i zarządzeń,
- redagowanie pism,
- wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno – biurowych,
- obsługa urządzeń biurowych ( faks, ksero, skaner ).

Kandydat powinien spełniać poniższe wymogi:
1. wykształcenie wyższe magisterskie lub ukończone studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowane kierunki: prawo, administracja, administracja sądowa, filologia polska);
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
3. posiadać nieposzlakowaną opinię;
4. legitymować się bardzo dobrą znajomością techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office);
5. biegle pisać na komputerze – pod dyktando;
6. nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

Wymagania dodatkowe: znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. podanie wraz z aktualnym adresem i numerem telefonu kontaktowego;
2. życiorys;
3. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętność obsługi komputera (oryginały do wglądu),
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; (wzór)
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; (wzór)
6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; (wzór)
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. (wzór)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 15 marca 2012 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, piętro II, pokój nr 206, ul. Krasińskiego 11, bądź drogą pocztową na adres : Prezes Sądu Rejonowego ul.Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem „konkurs”. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne będą odrzucone.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu 16 marca 2012 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej : www.skarzysko.sr.gov.pl, zakładka aktualności/praca oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Sądu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 25 20 367.


 

 


 

  

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata:

 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór)

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór)

- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (wzór)