Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 

 

 

 

  

Adm.11-  2 /11 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego            

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037)   ogłasza konkurs na 1 stanowisko asystenta sędziego.
 

I.   WYMAGANIA


       Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.):
1) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) posiadać nieskazitelny charakter,
3) ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i posiadać tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) mieć ukończone 24 lata,
5) ukończyć aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdać egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyć aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyć odpowiedni egzamin.
Warunek określony w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (pkt 5 wymagań wskazanych w ogłoszeniu) spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY


Do zgłoszenia kandydat winien dołączyć:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów

prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4) dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w art. 155 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr
98, poz. 1070) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157);
5) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

  

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
   

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 15 stycznia 2012 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego 11, piętro II, pokój nr 206 bądź nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Adm. 11 –      /11), na adres: Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, ul.Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienne.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
  
 

IV.
 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej - www.skarzysko.sr.gov.pl – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Krasińskiego 11.
 
V. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

 

Konkurs odbędzie się w dniu   10 lutego 2011 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego  w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego 11, II piętro ,pokój nr 207. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z dyrektywami przepisu art. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037)

 

VI.
 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w dniu 15.02.2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej - www.skarzysko.sr.gov.pl - oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Sądu  Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ul.Krasińskiego 11.
Komisja konkursowa sporządzi zgodnie z uzyskanymi wynikami listę rankingową kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia.  
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 041 25 20 368.

 

 

                        PREZES

                         Sądu Rejonowego

                          SSR Anna Wydrzyńska

Skarżysko-Kam.09.12.2011r.                                                      

------------
W załączeniu Zarządzenie Prezesa o powołaniu komisji konkursowej:
Zarządzenie Prezesa