Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie w sprawie IC 271/16
I C 271/16

POSTANOWIENIE

                                                                             Dnia : 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej

w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Robertowi Pisarskiemu

o zapłatę

w przedmiocie    umorzenie postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                          

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej albowiem strona powodowa , mimo zobowiązania nie wskazała aktualnego adresu pozwanego.

Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia  o zawieszeniu postępowania .

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak    w sentencji postanowienia.

                                                            SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 
Postanowienie w sprawie IC 208/17
 I C 208/17

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Koleje Mazowieckie – KM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

przeciwko Danielowi Bernatowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

         Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu, powód Koleje Mazowieckie – KM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, domagał się zasądzenia od pozwanego Daniela Bernata, kwoty wskazanej w pozwie wraz z kosztami procesu.

      Oznaczając pozwanego, strona powodowa wskazała jego imię, nazwisko, numer pesel oraz miejsce zamieszkania: ul. Mickiewicza 2/8, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

     Postanowieniem, zapadłym na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania w terminie 14-dniowym aktualnego adresu pozwanego, z uwagi na fakt, iż z akt sprawy wynika, że wskazany przez stronę powodową adres jest nieaktualny. Przesyłki listowe kierowane na wskazany adres nie zostały doręczone bezpośrednio pozwanemu, jak również w formie doręczenia zastępczego. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 13 czerwca 2017 roku.

       Pomimo upływu terminu, strona nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.   

      Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

     Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Ogłoszenie w sprawie INs 163/17
Sygn. akt I Ns 163/17

 

OGŁOSZENIE

 
„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 163/17 postępowanie z wniosku Jadwigi Malara o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Skarżysku -Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22 o  powierzchni 728 m.kw., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Anny Biskup, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

                                                   SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał

 
 
postanowienie do sprawy I Ns 817/15

Sygn. akt: I Ns 817/15

 

PROTOKÓŁ

 

Dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny - w składzie:

 

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Winiarska

Protokolant:

Monika Olesińska

 

na rozprawie rozpoznał sprawę

z wniosku Jolanty Grudniewskiej

z udziałem Kazimiery Lorenz, Anny Malczyk, Stanisława Materek, Renaty Michty, Zbigniewa Michty, Elżbiety Osuchowskiej, Marka Pajek, Wiesławy Róży-Sajewicz, Katarzyny Ślusarczyk, Małgorzaty Wędrychowskiej-Pajek i Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

o zasiedzenie

 

Rozprawę rozpoczęto o godz. 09:10 zakończono o godz. 09:48

 

 

Adnotacje:

 

 

00:00:00

Uruchomiono rejestrację dnia 2017-06-22 o godz 09:10:19

 

00:00:14

Po wywołaniu sprawy stawiła się:

Wnioskodawczyni Jolanta Grudniewska wraz z pełnomocnikiem adw. Zdzisławem Kozerą - składa dokument pełnomocnictwa do akt sprawy.

Uczestnicy nie stawili się - zawiadomieni prawidłowo za wyjątkiem Elżbiety Osuchowskiej, co do której zwrot z informacją "nie podjęto w terminie".

(…)

00:33:10

Z uwagi na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego

                                   Sąd postanowił:

(…)

6. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Elżbiety Osuchowskiej kuratora w osobie adw. Pawła Nowaka, którego zawiadomić o terminie rozprawy i zobowiązać do zajęcia stanowiska wobec żądania wniosku, w terminie tygodniowym.

 

00:38:11

Zatrzymano rejestrację (pauza) dnia 2017-06-22 o godz 09:48:31

 

00:38:11

Zatrzymano rejestrację dnia 2017-06-22 o godz 09:48:33

/-/ na oryginale właściwy podpis

 

 
Postanowienie I Co 533/16
Sygn. akt I Co 533/16

 

                                                 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 czerwca 2017 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny w następującym składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska

Protokolant: Monika Olesińska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej 

na  rozprawie

sprawy wniosku wierzyciela S-Collect Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie  

z udziałem dłużników Bogdana Jaworskiego i Anny Jaworskiej  

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników

 

postanawia:

ustanowić dla dłużników Bogdana Jaworskiego i Anny Jaworskiej w sprawie egzekucyjnej Km 38/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasza Lewtaka w osobie radcy prawnego Marcina Chojnackiego.

 

SSR Małgorzata Winiarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 
««  start « poprz. 11 12 13 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 100 - 108 z 116