Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Co 533/16
Sygn. akt I Co 533/16

 

                                                 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 czerwca 2017 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny w następującym składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska

Protokolant: Monika Olesińska

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej 

na  rozprawie

sprawy wniosku wierzyciela S-Collect Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie  

z udziałem dłużników Bogdana Jaworskiego i Anny Jaworskiej  

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników

 

postanawia:

ustanowić dla dłużników Bogdana Jaworskiego i Anny Jaworskiej w sprawie egzekucyjnej Km 38/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasza Lewtaka w osobie radcy prawnego Marcina Chojnackiego.

 

SSR Małgorzata Winiarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postanowienie IC 536/17

 

Czytaj treść postanowienia

 

 
Postanowieni I C 209/17

 I C 209/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 czerwca 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący – SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie 

przeciwko pozwanej Renacie Nowickiej

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej    

 

                      

 

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Ultimo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko Renacie Nowickiej o zapłatę kwoty 18 325,08 złotych wraz 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu. Oznaczając stronę pozwaną, powód – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazał również jej adres w Skarżysku – Kamiennej DH Hermes.

W toku postępowania, za pośrednictwem systemu PESEL-Sad ustalono, że adres wskazany przez stronę powodową w pozwie był aktualny jedynie do 2012 roku. Wobec czego na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2017 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika strony powodowej do wskazania w terminie 14 dni aktualnego adresu zamieszkania Renaty Nowickiej oraz danych co do nazwiska przez nią noszonego, pod rygorem zawieszenia postępowania. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 16 maja 2017 roku.

        Pomimo upływu terminu  strona powodowa nie  wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania.   

Zgodnie zaś z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanej Renaty Nowickiej oraz danych co do noszonego przez nią nazwiska uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.

Mając na uwadze okoliczności  powyższe, w oparciu o przepis wyżej powołany orzeczono jak w sentencji.

 

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
Postanowienie I C 406/17

I C 406/17

POSTANOWIENIE

 

                                                                              Dnia: 13 czerwca 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu  13 czerwca 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

przeciwko pozwanej Renacie Kubik

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej;

 

Uzasadnienie

 

              Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej w dniu 10 marca 2017 roku, strona powodowa domagała się wydania nakazu zapłaty, w którym Sąd miał nakazać stronie pozwanej zapłatę na rzecz powoda oznaczonej w pozwie kwoty wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku, w postępowaniu I Nc 661/17 wydany został nakaz zapłaty, uwzględniający powództwo w całości. Sąd podjął próbę doręczenia nakazu zapłaty na adres pozwanej wskazany przez powoda tj.

- ul. Armii Krajowej 9/2, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

 

         Próba doręczenia okazała się bezskuteczna. Korespondencja została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Sąd nie znalazł zaś podstaw do zastosowania tzw. fikcji doręczenia o której mowa w art. 139 k.p.c. a to z uwagi na brak danych co do aktualnego adresu pozwanego, w bazie pesel–sąd.

Powód, wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanego, pod rygorem uchylenia nakazu i zawieszenia postępowania, w piśmie wniesionym 25 maja 2017 roku podniósł, iż miejscem zamieszkania pozwanej jest adres wskazany w pozwie. Wobec zaistniałej sytuacji, postanowieniem z dnia 30 maja 2017 roku, Referendarz sądowy tutejszego Sądu Rejonowego uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym.

         W rozpoznawanej sprawie obowiązek wskazania prawidłowego adresu pozwanej, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu .

     Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.  orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
Ogłoszenie I Ns 112/17

Skarżysko–Kamienna dn. 2 czerwca 2017 r.

 Sygn. akt  I Ns 112/17

 

OGŁOSZENIE

 

               „W Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 112/17 z wniosku Krystyny Kozieł o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 4478/1 o powierzchni 0,0129 ha i 4478/2 o powierzchni 0,1001 ha położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Książęcej, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności poprzednich właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu"

 

w złączeniu skan ogłoszenia  

 
 

 
««  start « poprz. 11 12 13 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 100 - 108 z 112