Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 632/18

I C 632/18

POSTANOWIENIE

                                                                  Dnia: 8 listopada  2018  r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Ruszty -Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada  2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Iwonie Golińskiej

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

                                              UZASADNIENIE

 

W dniu 28 września 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni , pod rygorem zawieszenia postępowania, aktualnego adresu pozwanej Iwony Golińskiej, albowiem wysłane na adres wskazany w pozwie wezwanie  nie zostało doręczone, a z zapisów w systemie PESEL-SĄD wynika, że pozwany nie posiada na terenie RP miejsca zameldowania.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 8 października  2018 roku. Do chwili obecnej pełnomocnik powoda nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

 

(-) na oryginale właściwy podpis

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 430/18

I Ns 430/18

 

 

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w I Wydziale Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 430/18 ,postępowanie z wniosku Wiesławy Marczyk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Skarżysku- Kamiennej, przy ulicy Sportowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23 o powierzchni 0,1090 ha , objętej prowadzonym w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku- Kamiennej Zbiorem Dokumentów Zd 703.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 

 


 

 
Postanowienie I Ns 894/15

Sygn. akt I Ns 894/15

POSTANOWIENIE

 

                                                                                                       Dnia 22 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

            Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku Spółdzielczego w Kielcach

z udziałem Gminy Bliżyn i innych

o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Strachowiskim

 

postanawia:

 

dokonać wezwania do udziału w sprawie spadkobierców Bogdana Strachowskiego, przez ogłoszenie o następującej treści: „W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 894/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku Spółdzielczego w Suchedniowie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Strachowskim synu Jana i Katarzyny z domu Telka urodzonymw dniu 18 lutego 1946 roku we Wzdole Plebańskim, zmarłym w dniu 24 maja 2012 roku w Skarżysku –Kamiennej, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Bliżynie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w toczącym się postępowaniu”.

 

Katarzyna Gamońska
Sekretarka
I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 

 
Ogłoszenie I Ns 651/18
OGŁOSZENIE
  
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Skarżysku-Kamiennej ogłasza, że w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą I Ns 651/18 został złożony protokół wykazu inwentarza po zmarłym w dniu 31 października 2016 roku Sławomirze Janie Szymczyku, synu Włodzimierza i Teresy, PESEL 61102011358, ostatnio zamieszkałym w Suchedniowie przy ulicy Dawidowicza 16/16, sporządzony na żądanie spadkobierców Włodzimierza Szymczyka i Teresy Wiesławy Szymczyk w dniu 4 października 2018 roku przed Notariuszem Piotrem Ziętalem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kielcach przy ul. Silnicznej 15 lok. U-4.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 
 
Monika Kępas
starszy sekretarz sądowy
I Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 
 
Postanowienie I C 651/18

  I C 651/18

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Halinie Suwara

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 8 maja 2018 roku w sprawie I Nc 776/18 Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości roszczenie powoda.        

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanej nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami, pełnomocnik powoda został zobowiązany zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku, do wskazania danych pozwanej umożliwiających jej weryfikację w systemie PESEL-SAD w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 17 września 2018 roku.   

Pełnomocnik powoda do dnia dzisiejszego nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, zaś wyznaczony przez Sąd termin upłynął bezskutecznie w dniu 24 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 8 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I Nc 776/18 w całości.

Na gruncie rozpoznanej sprawy, zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.   

 

 


 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 

                                                                 

 


 

               

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 116