Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 651/18

  I C 651/18

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 22 października 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Halinie Suwara

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 8 maja 2018 roku w sprawie I Nc 776/18 Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości roszczenie powoda.        

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanej nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami, pełnomocnik powoda został zobowiązany zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku, do wskazania danych pozwanej umożliwiających jej weryfikację w systemie PESEL-SAD w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 17 września 2018 roku.   

Pełnomocnik powoda do dnia dzisiejszego nie wykonał ciążącego na nim zobowiązania, zaś wyznaczony przez Sąd termin upłynął bezskutecznie w dniu 24 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w dniu 8 maja 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I Nc 776/18 w całości.

Na gruncie rozpoznanej sprawy, zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.   

 

 


 

Edyta Cichosz
Sekretarz Sądowy
I Wydział Cywilny

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 

                                                                 

 


 

               

 

 
Ogłoszenie I Ns 500/18

Sygn. akt I Ns 500/18

 

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 500/18 wydał postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku po zmarłym w dniu 25 maja 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej Zdzisławie Sułku, synu Mieczysława i Danieli, numer PESEL 38011503377, mającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Skarżysku-Kamiennej przy Alei Niepodległości 73/83.Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 

Katarzyna Gamońska
Sekretarka
I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 352/18

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 352/18 wydał postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza spadku po zmarłej w dniu 8 sierpnia 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej Teresie Danieli Polakowskiej, córce Mieczysława i Danieli, numer PESEL 49030702263, mającej ostanie miejsce zwykłego pobytu w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 14/43.

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 Monika Kępas

starszy sekretarz sądowy

I Wydział Cywilny
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 
 
Postanowienie I Ns 372/18

Sygn. akt I Ns 372/18

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 4 października 2018 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Grobis

Protokolant: Aneta Rafalska

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku: Wspólnoty Mieszkaniowej Sołtyków 1 w Sołtykowie o ustanowienie kuratora spadku na podstawie art. 144  1 kpc

postanawia:

I. ustanowić adwokata Pawła Nowaka kuratorem spadku po Hannie Wronkowskiej, córce Kazimierza i Barbary, zmarłej w dniu 28.12.2015 r. w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Sołtyków;

II. zlecić kuratorowi spadku składanie sprawozdań co sześć miesięcy w terminie do dnia 31 grudnia i 30 czerwca każdego następującego po sobie roku, począwszy od 31.12.2018 r.;

III. sporządzić spis inwentarza spadku po Hannie Wronkowskiej, zmarłej w dniu 28.12.2015 r. w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Sołtyków;

IV. zlecić wykonanie spisu inwentarza komornikowi sądowemu prą/ Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Tomaszowi Lewtakowi.

 

(-) na oryginale właściwy podpis

 

Za zgodność świadczy

Sekretarz Sądu

Starszy Sekretarz Sądowy

Aneta Rafalska

 


 

 

 
Ogłoszenie I Ns 462/18

Sygn. akt I Ns 462/18

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 5 października 2018 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 462/18 wzywa spadkobierców Włodzimierza Grzegorczyka, syna Feliksa i Bronisławy, ostatnio zamieszkałego w Majkowie, zmarłego w dniu 20.06.2018 r. w Godowie, aby W terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż W przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

 

Marcin Grobis

 


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 112