Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 436/17

 

 

 

Sygn. akt I C 436/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 sierpnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Jackowi Węglińskiemu

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.  

                         

Uzasadnienie

 

W dniu 31 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Jackowi Węglińskiemu o zapłatę kwoty 848,64 złotych wraz z odsetkami i kosztami procesu. Oznaczając pozwanego, strona powodowa – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazała również miejsce jego zamieszkania w Suchedniowie przy ul. Warszawskiej 102.

W toku postępowania, za pośrednictwem systemu PESEL-Sad ustalono, że pozwany nie posiada adresu zameldowania. Wobec czego na rozprawie w dniu 12 lipca 2017 roku Sąd zobowiązał pełnomocnika strony powodowej do wskazania aktualnego adresu Jacka Węglińskiego w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 21 lipca 2017 roku.

W piśmie nadanym do tutejszego Sądu w dniu 1 sierpnia 2017 roku pełnomocnik powoda wskazał, iż podany adres strony pozwanej to adres wskazany przez stronę umowy (klienta) w momencie jej zawierania. Powód podał dane adresowe strony pozwanej zgodnie ze swoją wiedzą w

momencie sporządzania pozwu, gdyż dłużnik po zawarciu umowy nie poinformował Banku o zmianie miejsca zamieszkania pomimo zobowiązania w umowie. Wskazał, iż z uwagi na powyższe powód skieruje wniosek o ustalenie adresu pozwanego do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie, natomiast średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 2-3 miesiące, wobec czego powód wniósł o wydłużenie terminu do przedłożenia informacji adresowej o 3 miesiące.

Pomimo upływu terminu w dniu 4 sierpnia 2017 roku, strona powodowa nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego i tym samym nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania.   

Zgodnie zaś z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanego Jacka Węglińskiego uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie, nie było możliwe skuteczne doręczenie odpisu pozwu wraz załącznikami na adres wskazany przez powoda. Strona powodowa, mimo zobowiązania Sądu, nie wskazała również innego aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. 


       

Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 


 

 
Postanowienie w sprawieI C 574/17
 I C 574/17

   POSTANOWIENIE

 

Dnia: 13 lipca  2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w Warszawie

przeciwko  Zdzisławowi Stojek

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

 UZASADNIENIE

 

                         Jak wynika z adnotacji w systemie PESEL_SĄD adres pozwanego wskazany w pozwie jest nieaktualny.

 Pełnomocnik strony powodowej, pomimo zobowiązania, nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.

 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak  w sentencji niniejszego postanowienia (art. 177par. 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc).

 


                                                                                  SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Ogłoszenie INs 342/17
„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 342/17 postępowanie z wniosku Alfredy Strzałkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Zygmuncie Mamla s. Janiny i Zygmunta, zmarłym  dnia 20 stycznia 2016 r. w Skarżysku- Kamiennej, ostatnio zamieszkałym w Lipowym Polu.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”
 
Postanowienie w sprawie IC 271/16
I C 271/16

POSTANOWIENIE

                                                                             Dnia : 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej

w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Robertowi Pisarskiemu

o zapłatę

w przedmiocie    umorzenie postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                          

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej albowiem strona powodowa , mimo zobowiązania nie wskazała aktualnego adresu pozwanego.

Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia  o zawieszeniu postępowania .

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak    w sentencji postanowienia.

                                                            SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 
Postanowienie w sprawie IC 208/17
 I C 208/17

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Koleje Mazowieckie – KM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

przeciwko Danielowi Bernatowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

         Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu, powód Koleje Mazowieckie – KM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, domagał się zasądzenia od pozwanego Daniela Bernata, kwoty wskazanej w pozwie wraz z kosztami procesu.

      Oznaczając pozwanego, strona powodowa wskazała jego imię, nazwisko, numer pesel oraz miejsce zamieszkania: ul. Mickiewicza 2/8, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

     Postanowieniem, zapadłym na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania w terminie 14-dniowym aktualnego adresu pozwanego, z uwagi na fakt, iż z akt sprawy wynika, że wskazany przez stronę powodową adres jest nieaktualny. Przesyłki listowe kierowane na wskazany adres nie zostały doręczone bezpośrednio pozwanemu, jak również w formie doręczenia zastępczego. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 13 czerwca 2017 roku.

       Pomimo upływu terminu, strona nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.   

      Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

     Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 29