Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Ns 213/18

 I Ns 213/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                               Dnia 25 czerwca 2018 roku

                                                                                              

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny  

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał 

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko Kościelne

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Skarżysko Kościelne na złożenie do depozytu sądowego kwoty
3 050 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem przyznanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, obręb Grzybowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 272/1 o powierzchni 0,0084 ha, dla której nie ma  urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, której własność przeszła na rzecz Gminy Skarżysko Kościelne z przeznaczeniem na realizację inwestycji – rozbudowę drogi gminnej, ulicy Słonecznej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, przy czym złożona do depozytu kwota ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą następstwo prawne po zmarłych Bolesławie Rochu Piętaku, s. Wincentego i Marianny; Mariannie Piętak, c. Józefa i Agaty oraz osobie lub osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe – bez żadnych warunków na ich wniosek.

UZASADNIENIE

 

            W dniu 30 marca 2018 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Gminy Skarżysko Kościelne o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych stanowiących odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, obręb Grzybowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 272/1 o powierzchni 0,0084 ha pod inwestycję drogową.

            Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; a także wówczas, gdy z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Wnioskodawca wskazał, że stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie jest w chwili obecnej uregulowany. Z dokumentacji zgromadzonej w ewidencji gruntów i budynków wynika, że jako właściciele figurują Bolesław Roch Piętak, s. Wincentego i Marianny oraz jego żona Marianna Piętak, c. Józefa i Agaty. Organ ustalił, iż osoby te zmarły i nie zostały po nich przeprowadzone postępowania spadkowe. W toku postępowania administracyjnego natomiast nie ujawniono właściciela nieruchomości, legitymowanego do odbioru odszkodowania.

Według uregulowania art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

            Okoliczności przytoczone we wniosku wskazują, że warunki przewidziane w art. 467 k.c. zostały spełnione, a co za tym idzie, należało zezwolić wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej wymienionej w sentencji do depozytu sądowego.

            Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd w oparciu o przepisy wyżej powołane, orzekł jak w części dyspozytywnej.

 

 
Zarządzenie I C 930/17

Sygn. akt I C 930/17

 

ZARZĄDZENIE

 

 

Dnia:5 lipca 2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 

zarządza:

 

 

1.ustanowić kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego Huberta Misztala, ostatnio zamieszkałego w  Skarżysku-Kamiennej ul. Wrzosowej 4/2 – kuratora w osobie  adw. Amelii Nowek, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 24/1; w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę;

/…/

 

 
Postanowienie Ns 350/18

 I Ns  350/18

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia: 12 lipca 2018r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z wniosku Tomasza Stępnia

z udziałem Elżbiety Stępień- Oszczapińskiej i innych

o stwierdzenie nabycia spadku

 

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

  

UZASADNIENIE

 

Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2018 roku . Sąd zobowiązał wnioskodawcę do wskazania pełnego adresu uczestniczki Elżbiety Stępień–Oszczapińskiej  w terminie 7 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie. Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia (art 177 1 pkt 6 kpc).

 

 

 
Postanowienie I C 276/18

 I C 276/18

  

POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:12 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca  2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Vindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Damianowi Janusowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

                                                          

 

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu, nie wskazał aktualnego adresu pozwanego.

Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).

 
Protokół I Ns 11/18

Sygn. akt: I Ns 11/18

 

PROTOKÓŁ (wypis)

 

Dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny - w składzie:

 

Przewodniczący:

Agnieszka Banaczkowska-Anyst

Protokolant:

Katarzyna Gamońska

na rozprawie rozpoznał sprawę

z wniosku Czesławy Kołodziej

z udziałem Jolanty Gębskiej i innych

Stwierdzenie nabycia spadku - rolne

 

Rozprawę rozpoczęto o godz. 12:43 zakończono o godz. 13:04

 

Adnotacje:

 

00:00:00

Uruchomiono rejestrację dnia 2018-06-12 o godz 12:43:58

 

00:00:16

 Przewodniczący poinformował strony o utrwaleniu rozprawy na urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trybie art. 157 par 1 k.p.c.

 

00:00:20

Stawili się:

Wnioskodawczyni Czesława Kołodziej osobiście.

Uczestnicy Jolanta Gębska i Jan Żak osobiście.

Uczestnik Mirosław Żak nie stawił się - zwrot zawiadomienia z adnotacją doręczyciela "zwrot, nie podjęto w terminie".

Uczestnik Władysław Żak - nieznany z miejsca pobytu.

 

 

(…)

 

 

00:16:26

Sąd postanowił:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Władysława Żaka kuratora w osobie Jolanty Gębskiej zam. (…);

2. (…);

3. (…).

 

(…).

 

/-/ na oryginale właściwy podpis


           

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 95