Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 624/17

Sąd Rejonowy Skarżysku-Kamiennej

I Wydział Cywilny

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 2520360 fax 41 2520347

Sygn. akt I Ns 624/17

Skarżysko-Kamienna, dnia 24 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 624/17 wzywa spadkobierców Franciszki Lisowskiej, ostatnio zamieszkałej w Kucębowie Dolnym, gmina Bliżyn, zmarłej 6 lipca 1982 roku w Kucębowie, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” 

SSR Marcin Grobis 

 
Ogłoszenie I Ns 660/17
Skarżysko-Kamienna, dnia 7 listopada 2017 roku

I Ns 660/17
    
    
OGŁOSZENIE
    
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Michała Makucha, Dagmary Śmietańskiej-Makuch informuje o złożeniu wykazu inwentarza w  dniu 18 października 2017 roku przez Dagmarę Śmietańską- Makuch oraz Michała Makuch, dotyczącego spadkodawcy Mariusza Makuch, numer PESEL: 71051107039, ostatni adres zamieszkania ul. Niepodległości 131/66, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zmarłego w dniu 19 stycznia 2017 roku.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Postanowienie I Ns 371/17
I Ns 371/17
POSTANOWIENIE


 

Dnia 19 października 2017 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Bartłomieja Paczóskiego
przy udziale Dariusza Sikory i PGE Obrót Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie
o zwrot z depozytu sądowego
postanawia:
zawiesić postępowanie.  

Uzasadnienie
W dniu 30 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny wpłynął wniosek Bartłomieja Paczóskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika fachowego o zwrot z depozytu sądowego kwoty 753,20 zł .
Za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad tutejszy Sąd Rejonowy ustalił, że uczestnik Dariusz Sikora zmarł, wobec czego postanowieniem z dnia 1 września 2017 roku zobowiązał wnioskodawcę do wskazania uczestników postępowania – następców prawnych Dariusza Sikory, w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Termin do wykonania zobowiązania Sądu upłynął bezskutecznie  z dniem 27 września 2017 roku. Wnioskodawca nie uzupełnił wymaganych braków w przepisanym terminie.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Powołany powyżej przepis ma zastosowanie do niniejszego postępowania z mocy art. 13 § 2 k.p.c. 

 

Mając na uwadze okoliczności powyższe orzeczono jak w sentencji.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

 
ogłoszenie I Ns 528/17
dotyczy: I Ns 528/17

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 528/17 postępowanie z wniosku Marcina Rafała Zawady o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Mędaku s. Stefana i Barbary, zmarłym  dnia 16 grudnia 2016 r. w Starachowicach, ostatnio zamieszkałym w Skarżysku-Kamiennej;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Natalię Mendak, Ewę Mendak i Piotra Mendaka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał
 
postanowienie I Nc 1453/17
I C
(I Nc 1453/17)
POSTANOWIENIE
Dnia 5 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Monice Chojnackiej
o zapłatę

postanawia:
zawiesić postępowanie.
                SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Monice Chojnackiej (poprzednio Rajszys) o zapłatę kwoty 4 781,81 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu. Oznaczając pozwaną, strona powodowa – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazała również miejsce jej zamieszkania w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rycerskiej 1.
        Zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 k.p.c.) aktualnych danych pozwanej - imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania ewentualnie nr PESEL/NIP/KRS wobec negatywnej weryfikacji danych strony pozwanej dokonanej w bazie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 
Powyższe zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 13 lipca 2017 roku. W piśmie procesowym nadanym do tutejszego Sądu w dniu 26 lipca 2017 roku   pełnomocnik powoda wskazał dane pozwanej oraz ponownie jej adres zamieszkania przy ul. Rycerskiej 1 w Skarżysku – Kamiennej.  
        Korespondencja zawierająca nakaz zapłaty wraz z odpis pozwu i załącznikami przesłana na adres pozwanej wskazany przez powoda powróciła do Sądu z adnotacją ,,nie podjęto w terminie”. Pomimo upływu terminu w dniu 27 lipca 2017 roku, strona powodowa nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanej i tym samym nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania. 
Zgodnie zaś z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanej Moniki Chojnackiej (poprzednio Rajszys) uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.
W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony  powodowej, mimo zobowiązania Sądu, nie wskazał aktualnego adresu zamieszkania pozwanej. 
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak
w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

POUCZENIE
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 112