Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Komunikat: zebranie sędziów 20 kwietnia 2017r.

KOMUNIKAT

 

          W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

             Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.

       Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

 

SSO Monika Gądek-Tamborska

SSO Jan Klocek

Rzecznicy Prasowi
Sądu Okręgowego w Kielcach

 


 

 
zapoznanie ze spisem inwentarza po T.Wojciechowskim

 

OGŁOSZENIE

   

Do Sądu Rejonowego w Skarżysku–Kamiennej został złożony przez Alicję Wojciechowską i Edytę Falkowską w dniu 8 marca 2017 roku spis inwentarza po Tadeuszu Wojciechowskim PESEL: 47051507230, ostatnio stale zamieszkały w Skarżysku–Kamiennej przy ul. Sikorskiego 2/10, zmarłym w dniu 30 listopada 2016 roku w Skarżysku–Kamiennej.

 

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobiorca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

Irmina Karp 

 


 

 
POSTANOWIENIE (I Ns 939/13)
Sygn. akt I Ns 939/13

 

POSTANOWIENIE
Dnia 2 września 2016 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie:

 


Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn – Rachwał  

 

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Janiny Zuba
z udziałem Stanisława Kołodziejskego, Gminy Skarżysko – Kamienna
o stwierdzenie prawa własności przez zasiedzenie
w przedmiocie wniosku Zbigniewa Jana Gnata o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
postanawia:


sprostować oczywistą omyłkę zawartą w sentencji postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej w dniu 22 października 2014 roku w sprawie I Ns 939/13 w ten sposób, że w pkt 1 postanowienia w miejsce błędnie oznaczonego nazwiska Józefy Snausner wpisać nazwisko prawidłowe „Józefa Szraucner.

/…/ na oryginale właściwy podpis

Uzasadnienie
        Postanowieniem z dnia 22 października 2014 roku wydanym w sprawie I Ns 939/13 Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej stwierdził, że Józefa Snausner córka Józefa i Balbiny nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 grudnia 1964 roku, własność zabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Żytniej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów i na mapie geodety Mieczysława Szymańskiego, przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku - Kamiennej w dniu 16 października 2013 roku za numerem 2018-148/2013, jako działka numer 241,o powierzchni 0,1553 ha, nie mająca urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów;
W dniu 26 lipca 2016 r. do Sądu wpłynął wniosek Lidii Zuba o dokonanie sprostowania oczywistej omyłki w nazwisku osoby nabywającej według postanowienia prawo własności nieruchomości tj. Józefy Snausner której prawidłowe nazwisko to Szraucner. Wnioskodawczyni wskazała, że różnica ta, została dostrzeżona w toku prowadzonej przed tutejszym Sądem Rejonowym sprawy I Ns 36/15.
Podane przez Lidię Zuba okoliczności, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Sąd, który stwierdził, że istotnie z aktu zgonu znajdującego się na k. 42 akt sprawy I Ns 697/16 (uprzedni numer I Ns 36/15) tutejszego Sądu wynika prawidłowe nazwisko – Józefy Szraucner.
 Omyłka ta podlega sprostowaniu w trybie art. 350 § 1 k.p.c., który stanowi, że sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
Stosownie do treści art. 361 k.p.c. do postanowień sądu stosuje się przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

/…/ na oryginale właściwy podpis

 
Ogłoszenie ws. I Ns 765/16Postanowienie ws. Sygn. akt I Ns 765/16

 

 

 
Wsparcie dla rodzin z dziećmi
Wsparcie dla rodzin z dziećmi
  
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 77 z 77