Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 508/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 508/17, postępowanie z wniosku Ewy Kuś o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Sobótce, oznaczonej   w ewidencji gruntów numerem 169/2 o  powierzchni 1732  m.kw., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych szczególności spadkobierców Janiny Ciura, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

Anna Głowacka- Dąbrowska

Protokolant sądowy 

 
Postanowienie I C 930/17

Sygn. akt I C 930/17

         (I Nc 1056/17)

 

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia 28 listopada 2017 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie:
 Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Hubertowi Misztalowi
o zapłatę w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności postanawia:
oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Hubertowi Misztalowi.

 

 

Uzasadnienie
 

 

        Dnia 29 czerwca 2017 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie I Nc 1156/17 nakazując pozwanemu Hubertowi Misztalowi, aby zapłacił na rzecz powoda kwotę 6 224,84 zł wraz z odsetkami umownymi i kosztami procesu.
Nakaz zapłaty nie został skutecznie doręczony pozwanemu z uwagi na brak aktualnego adresu zamieszkania. W trybie weryfikacji danych pozwanego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów pobytu Huberta Misztala. Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku Referendarz sądowy wezwał powoda w terminie dwóch tygodni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.
Powyższe zobowiązanie zostało doręczone w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Strona powodowa nie uzupełniła braków w zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 13 września 2017 roku. Nakaz zapłaty został uchylony w całości, a postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku.  
Wnioskiem złożonym w dniu 14 listopada 2017 roku strona powodowa domagała się nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności oraz doręczenia tytułu wykonawczego.
        Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym są orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. W świetle art. 782 § 1 k.p.c. (zd. pierwsze) zasadą jest, że klauzulę wykonalności nadaje Sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela.
        W przedmiotowej sprawie (I Nc 1056/17), wydany w dniu 29 czerwca 2017 roku nakaz zapłaty  został uchylony, postępowanie w sprawie zawieszone.
 Wobec powyższego, skoro nie istnieje orzeczenie, na które powołuje się powód, któremu mogłaby zostać nadana klauzula wykonalności, na podstawie art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. a contrario wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Hubertowi Misztalowi i doręczenie tytułu wykonawczego należało oddalić, o czym orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 

 
Postanowienie I C 1049/15
I C 1049/15

POSTANOWIENIE

Dnia : 27 listopada  2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa  Banku BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przeciwko Josephowi Chitanta
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                               
UZASADNIENIE
 


Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego.( 177 par. 1 pkt 6 kpc.) Postanowieniem z dnia 18 października 2016 roku odmówił podjęcia zawieszonego postępowania.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn –Rachwał

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 
Postanowienie I C 953/16

I C 953/16

 

POSTANOWIENIE
 
        Dnia : 27 listopada  2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.z siedzibą w Warszawie
przeciwko Spółdzielni Socjalnej „Samopomoc Kreatywna” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                       
UZASADNIENIE
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego.( 177 par. 1 pkt 6 kpc.)
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

                                                     
  SSR Jolanta Rusztyn –Rachwał

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
POSTANOWIENIE I C 947/16
I C 947/16

POSTANOWIENIE

        Dnia : 27 listopada  2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Uninet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
przeciwko pozwanemu Piotrowi Łuczyńskiemu
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                               
UZASADNIENIE
 
Postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego. (177 par. 1 pkt 6 kpc.)
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

                                                 
      SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 112