Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
ogłoszenie I Ns 528/17
dotyczy: I Ns 528/17

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 528/17 postępowanie z wniosku Marcina Rafała Zawady o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Mędaku s. Stefana i Barbary, zmarłym  dnia 16 grudnia 2016 r. w Starachowicach, ostatnio zamieszkałym w Skarżysku-Kamiennej;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Natalię Mendak, Ewę Mendak i Piotra Mendaka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał
 
postanowienie I Nc 1453/17
I C
(I Nc 1453/17)
POSTANOWIENIE
Dnia 5 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Monice Chojnackiej
o zapłatę

postanawia:
zawiesić postępowanie.
                SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Monice Chojnackiej (poprzednio Rajszys) o zapłatę kwoty 4 781,81 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu. Oznaczając pozwaną, strona powodowa – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazała również miejsce jej zamieszkania w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Rycerskiej 1.
        Zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 208 k.p.c.) aktualnych danych pozwanej - imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania ewentualnie nr PESEL/NIP/KRS wobec negatywnej weryfikacji danych strony pozwanej dokonanej w bazie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 
Powyższe zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 13 lipca 2017 roku. W piśmie procesowym nadanym do tutejszego Sądu w dniu 26 lipca 2017 roku   pełnomocnik powoda wskazał dane pozwanej oraz ponownie jej adres zamieszkania przy ul. Rycerskiej 1 w Skarżysku – Kamiennej.  
        Korespondencja zawierająca nakaz zapłaty wraz z odpis pozwu i załącznikami przesłana na adres pozwanej wskazany przez powoda powróciła do Sądu z adnotacją ,,nie podjęto w terminie”. Pomimo upływu terminu w dniu 27 lipca 2017 roku, strona powodowa nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanej i tym samym nie wykonała nałożonego na nią przez Sąd zobowiązania. 
Zgodnie zaś z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanej Moniki Chojnackiej (poprzednio Rajszys) uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.
W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony  powodowej, mimo zobowiązania Sądu, nie wskazał aktualnego adresu zamieszkania pozwanej. 
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak
w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

POUCZENIE
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
POSTANOWIENIE I C 930/17
Sygn. akt I C 930/17
        (I Nc 1056/17)         

POSTANOWIENIE

Dnia 6 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Hubertowi Misztalowi
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                                                        SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

UZASADNIENIE
        W dniu 29 czerwca 2017 roku w sprawie I Nc 1056/17 Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględnił w całości roszczenie powoda.
Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanej nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami oraz wobec negatywnej weryfikacji danych adresowych Huberta Misztala za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania. Zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Termin do wykonania wezwania Sądu upłynął bezskutecznie z dniem 13 września 2017 roku. Powód nie uzupełnił wymaganych braków w przepisanym terminie.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji, w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.
W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku Referendarz w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej uchylił nakaz zapłaty wydany w dniu 29 czerwca 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt I Nc 1056/17 w całości, zaś sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.
Na gruncie przedmiotowej sprawy zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.

                                                        SSR Jolanta Rusztyn - RachwałPOUCZENIE
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
Zarządzenie I Ns 428/17
Sygn. akt I Ks 428/17
 
ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska
 
po rozpoznani u w dniu 18 września 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z udziałem Marcina Rafała Zawady
w przedmiocie wykazu inwentarza, złożonego w dniu 21 czerwca 20 17 roku
po Krzysztofie Mędaku zmarłym w dniu 16 grudnia 2016 roku
zarządza:
 
w celu rozpowszechnienia informacji o sporządzeniu i z łożeniu wykazu inwentarza oraz umożliwienia osobom zainteresowanym zapoznania się z nim, zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłoszenia o następującej treści:
,,W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamienne j. w. I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 428/17 spadkobierca Marcin Rafał Zawada złożył wykaz inwentarza po Krzysztofie Mędaku, synu Stefana i Barbary, urodzonym w dniu 7 maja 1951 roku, numer PESEL 51050709753, ostatnio zamieszkałym w Suchedniowie przy ulicy Partyzantów 8, zaś zmarłym dnia 16 grudnia 2016 roku w Starachowicach.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza".
 
 
SSR Małgorzata Winiarska 
 
Postanowienie I C 173/12

Sygn. akt I C 173/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział  Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym w Skarżysku-Kamiennej

sprawy z powództwa Leokadii Kozubek

przeciwko Stanisławie Kozubek

o eksmisję

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 174 §1 pkt 1 k.p.c. z uwagi na śmierć pozwanej Stanisławy Kozubek.

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 § 1 k.p.c.zdanie trzecie, Sąd umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

Do dnia dzisiejszego żaden z następców prawnych Stanisławy Kozubek nie wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 182 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 100