Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Zarządzenie I Ns 428/17
Sygn. akt I Ks 428/17
 
ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska
 
po rozpoznani u w dniu 18 września 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z udziałem Marcina Rafała Zawady
w przedmiocie wykazu inwentarza, złożonego w dniu 21 czerwca 20 17 roku
po Krzysztofie Mędaku zmarłym w dniu 16 grudnia 2016 roku
zarządza:
 
w celu rozpowszechnienia informacji o sporządzeniu i z łożeniu wykazu inwentarza oraz umożliwienia osobom zainteresowanym zapoznania się z nim, zamieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogłoszenia o następującej treści:
,,W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamienne j. w. I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 428/17 spadkobierca Marcin Rafał Zawada złożył wykaz inwentarza po Krzysztofie Mędaku, synu Stefana i Barbary, urodzonym w dniu 7 maja 1951 roku, numer PESEL 51050709753, ostatnio zamieszkałym w Suchedniowie przy ulicy Partyzantów 8, zaś zmarłym dnia 16 grudnia 2016 roku w Starachowicach.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza".
 
 
SSR Małgorzata Winiarska 
 
Postanowienie I C 173/12

Sygn. akt I C 173/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział  Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym w Skarżysku-Kamiennej

sprawy z powództwa Leokadii Kozubek

przeciwko Stanisławie Kozubek

o eksmisję

postanawia:

 

umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 174 §1 pkt 1 k.p.c. z uwagi na śmierć pozwanej Stanisławy Kozubek.

Zgodnie z treścią przepisu art. 182 § 1 k.p.c.zdanie trzecie, Sąd umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

Do dnia dzisiejszego żaden z następców prawnych Stanisławy Kozubek nie wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 182 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
Ogłoszenie I Ns 274/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 274/17 postępowanie z wniosku Danuty Adamiec i Mieczysława Adamca o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawców własności nieruchomości położonej w Podzagnańszczu, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 272/2 o powierzchni 390 m.kw., 742/3 o powierzchni 989 m.kw. nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów; i 741/2 o powierzchni 141 m.kw.,objętej prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej księgą wieczystą numer KI1R/000139/0;

 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.   

 

 

 

 

 

 
Zarządzenie I C 409/17

Sygn. akt I C 409/17

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 1 września 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn – Rachwał

po rozpoznaniu  na posiedzeniu  dniu 1 września 2017 roku

sprawy z powództwa Urszuli Zbroja

przeciwko pozwanemu Wiesławowi Zbroi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powódki o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

 zarządza:

 

1. ustanowić  dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wiesława Zbroi, ostatnio zamieszkałego w noclegowni przy Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Wileńskiej 34 w Skarżysku–Kamiennej, kuratora w osobie Łukasza Zbroi, zamieszkałego przy ul. Piłsudskiego 27/24, 26-110 Skarżysko–Kamienna;

2. (...)

3. uzależnić skuteczność doręczeń od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia zarządzenia ;

4. (...)

5. (...)

                                                                             SSR Jolanta Rusztyn – Rachwał

 


 

 
Postanowienie I C 696/16

I C 696/16

 

 

 

 POSTANOWIENIE

 

 

Dnia: 28 sierpnia  2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia   2017 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanej Wioletcie Kowalickiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie;

2    .umorzyć   postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                                             

UZASADNIENIE

                         Pismem z dnia 31 lipca  2017 roku pełnomocnik powoda   cofnął  pozew  nie zrzekając się roszczenia. Czynność ta miała miejsce przed doręczeniem pozwanej odpisu pozwu, zatem jej zgoda na umorzenie postępowania nie jest wymagana.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art 355 par.1 i 2 kpc orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

 

                                                                                              SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 88