Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Ns 889/13

I Ns 889/13
       

 

POSTANOWIENIE
 
Dnia: 20 listopada 2017  r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Eugeniusza Cisowskiego
z udziałem Adama Szymkiewicza i Haliny Szymkiewicz
o zniesienie współwłasności
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
UZASADNIENIE


               Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd zawiesił postępowanie    w sprawie niniejszej na zgodny wniosek stron.
Na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2016 roku zostało wydane postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, które uprawomocniło się.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

POUCZENIE
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 
Postanowienie I C 962/17

Sygn. akt I C 962/17

                (I Nc 2364/17)

 

 

 

POSTANOWIENIE
Dnia 25 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Arturowi Kuczyńskiemu
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

UZASADNIENIE
 
Pozwem wniesionym w dniu 22 września 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu domagała się zasądzenia od pozwanego Artura Kuczyńskiego kwoty 1 910,55 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami postępowania sądowego.
Zarządzeniem z dnia 9 października 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania w trybie procesowym. Korespondencja kierowana na adres Artura Kuczyńskiego, wskazany przez stronę powodową, tj. Skarżysko-Kamienna, ul. Kosmonautów 1/2 została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanego za pośrednictwem systemu Pesle2-Sad, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania Artura Kuczyńskiego. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 9 stycznia 2018 roku. Zakreślony termin upłynął powodowi z dniem 23 stycznia 2018 roku.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony powodowej nie wykonał zobowiązania sądu z dnia 29 grudnia 2017 roku. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

 
Postawienie I Ns 804/17

Sygn. akt I Ns 804/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2017 roku w Skarżysku–Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Barbary Węgierek

w przedmiocie wykazu inwentarza po zmarłej Danieli Giermakowskiej

 

postanawia:

 

dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza w dniu 15 grudnia 2017 roku przez Barbarę Węgierek dotyczącego spadkodawczyni Danieli Giermakowskiej, numer PESEL 38042706468, ostatni adres zamieszkania: Mroczków – Kapturów 4, gmina Bliżyn, zmarłej w dniu 27 grudnia 2016 roku.

 

                        SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

 

  

Z/

- odpis postanowienia doręczyć wnioskodawczyni wraz z pouczeniem o treści art. 6381 § 3 pkt 1
i 2 oraz § 4 k.p.c.

- wraz z ogłoszeniem zamieścić pouczenie o treści art. 6381 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.c.;

- zakreślić sprawę w rep. Ns.

 

 
Postanowienie I C 938/15 upr

Sygn. akt I C 938/15 upr

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 stycznia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w następującym składzie:  Przewodniczący – SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Novum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Janowi Jaworskiemu

o zapłatę; w przedmiocie wniosku pełnomocnika pozwanego Jana Jaworskiego o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu

postanawia:

przyznać od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Skarżysku –Kamiennej) na rzecz radcy prawnego Sebastiana Iskry kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) w tym podatek VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzielną z urzędu pozwanemu Janowi Jaworskiemu.

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej ustanowił dla pozwanego Jana Jaworskiego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego (k. 62). Stosownie do powyższego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach wyznaczyła dla pozwanego Jana Jaworskiego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego Sebastiana Iskry (k. 65). Radca prawny Sebastian Iskra w niniejszej sprawie sporządził pismo procesowe z dnia 1 kwietnia 2016 roku oraz reprezentował pozwanego na rozprawie  w dniu 28 kwietnia 2016 roku (k. 70-74 i k. 84-84v.). Pozwany Jan Jaworski zmarł w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Wnioskiem z dnia 16 października 2017 roku pełnomocnik pozwanego wniósł o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej na rzecz strony pozwanej w oparciu o art. 223 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz. U. 2017, poz. 1870, t. j.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późn. zm.) w szczególności § 4 pkt 1-2 w/w aktu prawnego.

Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku pełnomocnik pozwanego został zobowiązany przez Sąd do złożenia oświadczenia o jakim mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349) w terminie 3 dni pod rygorem oddalenia wniosku.

Pismem z dnia 24 listopada 2017 roku pełnomocnik pozwanego wskazał, iż rozporządzenie powołane w treści pisma z dnia 21 listopada 2017 roku utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 roku i wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w maksymalnej sześciokrotnej stawce z uwzględnieniem § 15 ust. 3 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).

W uzasadnieniu pełnomocnik oświadczył, iż kontaktował się z pozwanym za pośrednictwem korespondencji przesłanej na jego adres. Z uwagi zaś na stan zdrowia Jana Jaworskiego oraz charakter sprawy sporządził pismo z dnia 31 marca 2016 roku, którego przygotowanie zostało poprzedzone wieloma wizytami u pozwanego. Pełnomocnik pozwanego wskazał, iż kontaktował się z pozwanym zarówno w jego miejscu zamieszkania, jak też w szpitalu w Skarżysku – Kamiennej oraz Czerwonej Górze, dokąd musiał udać się wykorzystując do tego celu samochód osobowy i ponosząc koszty związane z dojazdami czy urlopem w miejscu zatrudnienia. W ocenie pełnomocnika spełniona została dyspozycja zawarta w § 15 ust. 3 pkt 1      i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800), co stanowi podstawę do złożenia niniejszego oświadczenia i zasądzenia sześciokrotnej stawki należnej tytułem kosztów zastępstwa procesowego należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi występującemu w sprawie.  

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Stosownie do treści art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145) koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.

Zgodnie z § 22 aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości           z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późn. zm.) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 2 listopada 2016 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Z kolei zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 22 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1805) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 1 stycznia 2016 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, tj. przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349), które obowiązywało od dnia 5 października 2002 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód         w Lublinie w dniu 30 czerwca 2015 roku, a zatem w okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349). Zgodnie z § 6 cytowanego rozporządzenia stawiki minimalne w sprawie o zapłatę o wartości przedmiotu sporu pomiędzy 500 a 1500 złotych stanowiło kwotę 180 złotych. Natomiast § 2 ustęp tego przepisu stanowił, iż zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia rozstrzygnięcia. Zgodnie zaś z ustępem 2 podstawę zasądzenia opłaty o której mowa w ustępie 1 stanowią stawki minimalne określone
w rozdziałach 3 – 4. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy, która w niniejszym stanie faktycznym wynosi 708, 35 złotych.      

Określając wysokość stawek „minimalnych" wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników za poszczególne czynności lub za udział w postępowaniach, prawodawca rozważył i uwzględnił wszelkie okoliczności charakterystyczne dla danego typu spraw.
W stawkach tych odzwierciedlona została zatem swoista wycena koniecznego nakładu pracy pełnomocnika, związana ze specyfiką określonego rodzaju postępowań.

Ocena zaś wysokości tej opłaty w poszczególnych sprawach zgodnie z § 2 ustępem 1 rozporządzenia pozostawiona została swobodnemu uznaniu sądu orzekającego w pierwszej instancji, w ramach tzw. dyskrecjonalnej władzy sędziowskiej. Określając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego z urzędu, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także stan sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia
i rozstrzygnięcia. Wszystkie wymienione kryteria mają charakter ocenny, a ustalenie wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy z urzędu następuje w drodze swobodnej decyzji organu procesowego". Kwestionowanie rozstrzygnięcia sądu przyznającego wynagrodzenie w wysokości w przedziale od stawki minimalnej dla danego rodzaju sprawy do pełnej stawki maksymalnej, w drodze środków odwoławczych (zażalenia) może odnieść skutek wtedy i tylko wtedy, gdy orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe bądź zapadło w warunkach nierozpoznania istoty sprawy. Jeżeli zatem wysokość przyznanego wynagrodzenia odpowiada kryteriom normatywnym i została należycie uzasadniona, to sąd drugiej instancji zasadniczo nie powinien ingerować w treść takiego rozstrzygnięcia (por. postanowienie SO w Krakowie z dnia 24 czerwca 2013 r., II Cz 1516/13, niepubl.).

 

            Odnosząc powyższe rozważania na grunt mniejszej sprawy należy wskazać, iż minimalne wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu w sprawie w której wartość przedmiotu sporu stanowiła 708 złotych wynosiło 180 złotych, do której należało zgodnie z § 2 ustępem 3 rozporządzenia (Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu) doliczyć podatek od towarów i usług VAT co daje kwotę 221,40 złotych. W ocenie sądu nie ma podstaw do przyznania pełnomocnikowi pozwanego wynagrodzenia w podwójnej czy jak wnioskował sam radca prawny sześciokrotnej wysokości (221,40 x 6 = 1.328,40 zł – co mając choćby na uwadze wartość przedmiotu sportu byłoby sprzeczne z powołanym powyżej § 2 ustępem 2 w/w rozporządzenia). Oceniając działania podjęte przez pełnomocnika w tym przede wszystkim jego nakład pracy przejawiający się w ilości pism procesowych jakie zostały przez niego sporządzone i złożone do akt, stawiennictwo na jednym terminie rozprawy na którym zawiadomił sąd o śmierci reprezentowanej przez siebie strony, przyznane mu wynagrodzenie w łącznej kwocie 221,40 złotych w ocenie sądu jest adekwatne zarówno do stopnia skomplikowania sprawy oraz czynności podjętych przez niego tym, bardziej mając na uwadze fakt, iż sprawa z uwagi na śmierć pozwanego w toku postępowania została zawieszona, a nie prawomocnie zakończona. 

Mając na uwadze powyżej przestawione okoliczności w ocenie sądu wynagrodzenie pełnomocnika ustawionego z urzędu dla pozwanego Jana Jaworskiego w kwocie 221,40 złotych jest zarówno odpowiednie do okoliczności, charakteru i stopnia skompilowania sprawy jak
i nakładu jego pracy.

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

Zarządzenie: odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron, następcom prawnym pozwanego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tut. Sądu. 

 
Postanowienie I Ns 195/17

Sygn. akt I Ns 195/17


 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 05 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I  Wydział Cywilny
w następującym składzie :
Przewodniczący: SSR Irmina Karp
po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Piotra Pieńkowskiego
z udziałem Mirosławy Pieńkowskiej i innych
w przedmiocie wniosku pełnomocnika Urszuli Goryca 
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu

p o s t a n a w i a:

I.      zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej;
II.     zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na okres 30 dni
z pouczeniem, że uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;
                                                                               

SSR Irmina Karp
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 116