Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 406/17

I C 406/17

POSTANOWIENIE

 

                                                                              Dnia: 13 czerwca 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu  13 czerwca 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

przeciwko pozwanej Renacie Kubik

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej;

 

Uzasadnienie

 

              Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej w dniu 10 marca 2017 roku, strona powodowa domagała się wydania nakazu zapłaty, w którym Sąd miał nakazać stronie pozwanej zapłatę na rzecz powoda oznaczonej w pozwie kwoty wraz z odsetkami oraz kosztami procesu.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku, w postępowaniu I Nc 661/17 wydany został nakaz zapłaty, uwzględniający powództwo w całości. Sąd podjął próbę doręczenia nakazu zapłaty na adres pozwanej wskazany przez powoda tj.

- ul. Armii Krajowej 9/2, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

 

         Próba doręczenia okazała się bezskuteczna. Korespondencja została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Sąd nie znalazł zaś podstaw do zastosowania tzw. fikcji doręczenia o której mowa w art. 139 k.p.c. a to z uwagi na brak danych co do aktualnego adresu pozwanego, w bazie pesel–sąd.

Powód, wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanego, pod rygorem uchylenia nakazu i zawieszenia postępowania, w piśmie wniesionym 25 maja 2017 roku podniósł, iż miejscem zamieszkania pozwanej jest adres wskazany w pozwie. Wobec zaistniałej sytuacji, postanowieniem z dnia 30 maja 2017 roku, Referendarz sądowy tutejszego Sądu Rejonowego uchylił nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym.

         W rozpoznawanej sprawie obowiązek wskazania prawidłowego adresu pozwanej, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu .

     Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.  orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
Ogłoszenie I Ns 112/17

Skarżysko–Kamienna dn. 2 czerwca 2017 r.

 Sygn. akt  I Ns 112/17

 

OGŁOSZENIE

 

               „W Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 112/17 z wniosku Krystyny Kozieł o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 4478/1 o powierzchni 0,0129 ha i 4478/2 o powierzchni 0,1001 ha położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Książęcej, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności poprzednich właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu"

 

w złączeniu skan ogłoszenia  

 
 

 
Postanowienie I C 312/17

W załączeniu postanowienie w sprawie I C 312/17 z dnia 19 maja 2017 r. dot zawieszenia postępowania przeciwko Mariannie Derlatka.

 

Skan postanowienia  

 

 


 
Ogłoszenie I Co 191/17

Sygn. akt I Co 191/17

Skarżysko-Kamienna 2017-05-11 

 

 

OGŁOSZENIE

 

"Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny informuje, iż w dniu  13 kwietnia 2017 roku Notariusz Maria Zarzycka złożyła w tutejszym Sądzie protokół obejmujący wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Mirosławy Anny Nowosielkiej, córki Romana i Stanisławy, PESEL: 36102802220, zmarłej dnia 27 listopada 2016 roku  w Kielcach, ostatnia zamieszkałej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Konopnickiej nr 18 m. 53.

 

Protokół z wykazu inwentarza sporządzono w dniu 11 kwietnia 2017 roku za nr rep. „A” 2513/2017.

 

Nadto Sąd informuje, iż zgodnie z art. 638 § 3. Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.

 

                                                                                                              SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał

 
Informacja: dzień wolny

 

 

INFORMACJA

 

- dzień 10 listopada 2017 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

 


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 73