Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 953/16

I C 953/16

 

POSTANOWIENIE
 
        Dnia : 27 listopada  2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.z siedzibą w Warszawie
przeciwko Spółdzielni Socjalnej „Samopomoc Kreatywna” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                       
UZASADNIENIE
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego.( 177 par. 1 pkt 6 kpc.)
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

                                                     
  SSR Jolanta Rusztyn –Rachwał

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
POSTANOWIENIE I C 947/16
I C 947/16

POSTANOWIENIE

        Dnia : 27 listopada  2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Uninet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
przeciwko pozwanemu Piotrowi Łuczyńskiemu
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                                               
UZASADNIENIE
 
Postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego. (177 par. 1 pkt 6 kpc.)
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

                                                 
      SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
 
POSTANOWIENIE I C 529/16

I C 529/16

 


POSTANOWIENIE

 


Dnia : 27 listopada  2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
o rozpoznaniu w dniu 27 listopada  2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przeciwko Jackowi Makuchowi
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
       

UZASADNIENIE
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej z uwagi na niewskazanie przez powoda aktualnego adresu pozwanego.( 177 par. 1 pkt 6 kpc.)
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 


                                               

        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 
Zarządzenie I C 1007/17
Sygn. akt I C 1007/17
 
ZARZĄDZENIE
 
Dnia: 21 listopada 2017 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
zarządza:
 
I . ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Tarkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokolej 16/40- kuratora w osobie adw. Beaty Sroczyńskiej-Nowak, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 21; w sprawie z powództwa Casus Finanse I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie o zapłatę;
2. dokonać obwieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skarżysku Kamiennej, na stronie internetowej tut. Sądu;
3 .uzależnić skuteczność doręczeń od u pływu jednego miesiąca od daty zamieszczenia zarządzenia w lokalu gminy i na stronie Sądu.

 
Anna Głowacka- Dąbrowska
Protokolant sądowy
 
POSTANOWIENIE I C 868/17

Skarżysko-Kamienna Dnia 21 listopada 2017 roku

 

I C 868/17

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Kancelaria Medius S. A. z siedzibą w Krakowie przeciwko Piotrowi Stańczukowi o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.  

UZASADNIENIE

        Pozwem, który wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 29 sierpnia 2017 roku powód Kancelaria Medius S. A. z siedzibą w Krakowie domagała się zasądzenia od pozwanego Piotra Stańczuka kwoty 965 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Oznaczając pozwanego, strona powodowa – oprócz imienia i nazwiska oraz numeru Pesel – wskazała również miejsce jego zamieszkania w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Moniuszki 14/59. 
Korespondencja zawierająca odpis pozwu wraz z załącznikami przesłana na adres pozwanego wskazany przez powoda powróciła do Sądu z adnotacją ,,nie podjęto w terminie”. Z informacji z systemu PESEL-Sad wynika, iż pozwany nie posiada aktualnego adresu zameldowania. Wobec czego na rozprawie w dniu 20 października 2017 roku Sąd zobowiązał stronę powodową do przedstawienia informacji o aktualnym adresie pozwanego w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 26 października 2017 roku. W piśmie nadanym do tutejszego Sądu w dniu 6 listopada 2017 roku strona powodowa wniosła o przedłużenie terminu do wskazania adresu zamieszkania pozwanego z uwagi na skierowanie zapytania do Centrum Personalizacji Dokumentów celem pozyskania przedmiotowej informacji. Termin ten został przedłużony do dnia 15 listopada 2017 roku. Pomimo upływu terminu  strona powodowa nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego .    
Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Niewskazanie zaś aktualnego adresu zamieszkania pozwanego Piotra Stańczuka uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania w sprawie.
Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 72 z 100