Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie w sprawieI C 574/17
 I C 574/17

   POSTANOWIENIE

 

Dnia: 13 lipca  2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedziba w Warszawie

przeciwko  Zdzisławowi Stojek

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

 

 UZASADNIENIE

 

                         Jak wynika z adnotacji w systemie PESEL_SĄD adres pozwanego wskazany w pozwie jest nieaktualny.

 Pełnomocnik strony powodowej, pomimo zobowiązania, nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.

 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak  w sentencji niniejszego postanowienia (art. 177par. 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc).

 


                                                                                  SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Ogłoszenie INs 342/17
„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 342/17 postępowanie z wniosku Alfredy Strzałkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Zygmuncie Mamla s. Janiny i Zygmunta, zmarłym  dnia 20 stycznia 2016 r. w Skarżysku- Kamiennej, ostatnio zamieszkałym w Lipowym Polu.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”
 
Postanowienie w sprawie IC 271/16
I C 271/16

POSTANOWIENIE

                                                                             Dnia : 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej

w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie

przeciwko Robertowi Pisarskiemu

o zapłatę

w przedmiocie    umorzenie postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                          

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej albowiem strona powodowa , mimo zobowiązania nie wskazała aktualnego adresu pozwanego.

Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia  o zawieszeniu postępowania .

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak    w sentencji postanowienia.

                                                            SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 
Postanowienie w sprawie IC 208/17
 I C 208/17

POSTANOWIENIE

                                                                                    Dnia 10 lipca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Koleje Mazowieckie – KM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

przeciwko Danielowi Bernatowi

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

         Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu, powód Koleje Mazowieckie – KM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, domagał się zasądzenia od pozwanego Daniela Bernata, kwoty wskazanej w pozwie wraz z kosztami procesu.

      Oznaczając pozwanego, strona powodowa wskazała jego imię, nazwisko, numer pesel oraz miejsce zamieszkania: ul. Mickiewicza 2/8, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

     Postanowieniem, zapadłym na rozprawie w dniu 7 czerwca 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania w terminie 14-dniowym aktualnego adresu pozwanego, z uwagi na fakt, iż z akt sprawy wynika, że wskazany przez stronę powodową adres jest nieaktualny. Przesyłki listowe kierowane na wskazany adres nie zostały doręczone bezpośrednio pozwanemu, jak również w formie doręczenia zastępczego. Niniejsze zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 13 czerwca 2017 roku.

       Pomimo upływu terminu, strona nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.   

      Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

     Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na podstawie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Ogłoszenie w sprawie INs 163/17
Sygn. akt I Ns 163/17

 

OGŁOSZENIE

 
„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 163/17 postępowanie z wniosku Jadwigi Malara o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Skarżysku -Kamiennej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22 o  powierzchni 728 m.kw., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Anny Biskup, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

                                                   SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał

 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 73