Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 15/18

Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 15/18 ,postępowanie z wniosku Krystyny Kalemba i Kazimierza Kalemby o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie min. własności nieruchomości położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2222/2 o  powierzchni 4340  m.kw. , nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych szczególności spadkobierców Zdzisława Tokarczyka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 

 

 
Zarządzenie I Ns 781/17

Sygn. akt I Ns 781/17

                       

ZARZĄDZENIE

                                                                                   Dnia 2 lutego 2018 roku

 

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst   

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamienne, I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

                                                  

                                                        zarządza:

 

1.       ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, o powierzchni 0,0014 ha, oznaczonej jako działka
o numerze ewidencyjnym 3912/1, kuratora procesowego w osobie adw. Pawła Nowaka;

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
    w Skarżysku – Kamiennej oraz na stronie internetowej tut. Sądu.

 

 

                                                     

 

                                                                  

 

Zarządzenie:

- odpis zarządzenia doręczyć wnioskodawcy (z pouczeniem) i kuratorowi, przy czym kuratorowi doręczyć również odpis wniosku w sprawie (bez pouczenia);

- zarządzenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
w Skarżysku - Kamiennej oraz opublikować na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.

 


 

 
Postanowienie I Ns 12/18

Sygn. akt I Ns 12/18 

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 2 lutego 2018 roku

                                                                                              

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny  

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Łomianki

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

 

zezwolić Gminie Łomianki na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 297 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sadowa, gmina Łomianki, obręb 0012 – Sadowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 226/10
o powierzchni 0,0021 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW WA4M/00060346/0, ustalając, iż wydanie przedmiotu ma nastąpić Ewie Moćko i Sławomirowi Moćko, bez żadnych warunków na ich wniosek.

SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

 

UZASADNIENIE

            W dniu 9 stycznia 2018 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Gminy Łomianki o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych stanowiących odszkodowanie za przejęcie pod inwestycję drogową nieruchomości położonej
w miejscowości Sadowa, gmina Łomianki, obręb 0012 – Sadowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 226/10 o powierzchni 0,0021 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA4M/00060346/0.

            Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; a także wówczas, gdy z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Wnioskodawca wskazał, iż w dniu 22 listopada 2016 roku Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 740/2016 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Jagodowej w miejscowości Sadowa. Następnie w dniu 18 sierpnia 2017 roku Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 647/GM/2017 ustalającą odszkodowanie w wysokości 3 297 zł za nieruchomość gruntową, która zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) przeszła z mocy prawa na Gminę Łomianki.

Pismami z dnia 28 sierpnia 2017 roku oraz 29 września 2017 roku wnioskodawca zwrócił się do uczestników Ewy i Sławomira Moćko na adres podany w ewidencji gruntów i budynków oraz deklaracji o wywozie nieczystości z prośbą o podanie numeru konta bankowego, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymał on wskazanej informacji. Decyzja nr 647/GM/2017 stała się ostateczna w dniu 27 września 2017 roku. W dniu 11 października 2017 roku wykonano przekaz pocztowy dla uczestników na dotychczasowy adres. W dniu 7 listopada 2017 roku Poczta Polska dokonała zwrotu przekazu pocztowego. W związku z czym w dniu 13 listopada 2017 roku wnioskodawca wysłał kolejne pismo, w tym na adres zameldowania Sławomira Moćko z prośbą
o pilny kontakt. Wnioskodawca podniósł, iż z uwagi na brak odpowiedzi uzasadnione jest złożenie sumy depozytowej na podstawie art. 467 pkt 4 k.c. w zw. z art. 133 pkt 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Osobami uprawnionymi są zaś uczestnicy postępowania.  

Według uregulowania art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

            Okoliczności przytoczone we wniosku wskazują, że warunki przewidziane w art. 467 k.c. zostały spełnione, a co za tym idzie, należało zezwolić wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej wymienionej w sentencji do depozytu sądowego.

            Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd w oparciu o przepisy wyżej powołane, orzekł jak w części dyspozytywnej.

                                                                       SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

 

 

 

Zarządzenie:

1. odpis postanowienia doręczyć:

- wnioskodawcy wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia apelacji;

- uczestnikom  na adresy ustalone w oparciu o system PESEL Sad wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia apelacji;

2. wydać wnioskodawcy pokwitowanie zgodnie z treścią art. 69310 k.p.c.

3. odpis postanowienia zamieścić na tablicy ogłoszeń UM w Skarżysku – Kamiennej i na stronie internetowej tut. Sądu, na okres 14 dni.

 


 

 

 
Postanowienie I C 1103/16
I C 1103/16
POSTANOWIENIE
Dnia : 5 lutego 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa BEST III  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni
przeciwko  Bożenie Miernik-Kapusta
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał           

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 1 lutego 2017 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
    

 

                                                   

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 
Ogłoszenie I Ns 727/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 727/17 ,postępowanie z wniosku Gminy Łączna o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Jęgrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67 o  powierzchni 0,2500 ha, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

 

JJR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 112