Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowieni I C 10/18
 I C 10/18

POSTANOWIENIE

Dnia:22 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa YBTS.A.  z siedzibą w Warszawie
przeciwko Pawłowi Gula
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.
                               

UZASADNIENIE

        Z adnotacji w systemie Pesel-Sąd wynika, że pozwany Paweł Gula  nie ma w kraju miejsca zameldowania, a od 2014 roku na stałe przebywa w Wielkiej Brytanii. Pełnomocnik powoda, pomimo zobowiązania Sądu , nie wskazał  aktualnego adresu pozwanego.
 Sprawa nie może otrzymać dalszego biegu, co skutkuje orzeczeniem jak w sentencji niniejszego postanowienia
 ( art. 177par. 1 pkt 6 kpc .).


                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Postanowienie I C 1022/16

 

 I C 1022/16

 

 

POSTANOWIENIE

 


        Dnia : 26 lutego 2018  r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 26 lutego  2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Macieja Mrugalskiego
przeciwko Krzysztofowi Szmyglewskiemu
o zapłatę
w przedmiocie    umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 roku oddalono wniosek o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 


Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.


 

 
Postanowienie I C 1208/17
I C 1208/17

POSTANOWIENIE
Dnia: 5 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
przeciwko Karolinie Minda
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

UZASADNIENIE
 
Pozwem wniesionym w dniu 11 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, strona powodowa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie domagała się zasądzenia od pozwane Karoliny Mindy kwoty 194,52 złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami postępowania sądowego.
Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania w trybie procesowym.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanej za pośrednictwem systemu Pesel-Sad, zarządzeniami z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz z dnia 12 stycznia 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany w terminie 14 dniu, pod rygorem ujemnych skutków prawnych, do wskazania aktualnych danych Karoliny Mindy. Zobowiązania zostały doręczone kolejno w dniach 28 grudnia 2017 roku oraz 9 stycznia 2018 roku.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie
z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie można uznać, aby pełnomocnik strony powodowej – nadsyłając pismo z dnia 15 stycznia 2018 roku wraz z załącznikami – w którym ponownie, jako prawidłowe nazwisko pozwanej wskazuje nazwisko „Minda”, wykonał zobowiązania ,a brak jednoznacznego sprecyzowania danych pozwanej uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
 

 
 
Ogłoszenie I Ns 817/17

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 817/17, postępowanie z wniosku Pawła Przeorskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Michniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 220 o powierzchni 1,2697 ha., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Ogłoszenie I Ns 15/18

Ogłoszenie

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 15/18 ,postępowanie z wniosku Krystyny Kalemba i Kazimierza Kalemby o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie min. własności nieruchomości położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2222/2 o  powierzchni 4340  m.kw. , nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych szczególności spadkobierców Zdzisława Tokarczyka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 116