Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE I Ns 573/17
Skarżysko-Kamienna, dnia 21 listopada 2017 roku
I Ns 573/17


OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 573/17 postępowanie z wniosku Banku PKO S.A. z siedzibą w Warszawie  o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Gołębiowskiej c. Stefanii i Władysława, zmarłej  dnia 1 marca  2016 r. w  Skarżysku –Kamiennej i tu ostatnio zamieszkałej przy ulicy Asfaltowej 7/16.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

 

Anna Głowacka- Dąbrowska

Protokolant sądowy 

 
Ogłoszenie I Ns 624/17

Sąd Rejonowy Skarżysku-Kamiennej

I Wydział Cywilny

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 2520360 fax 41 2520347

Sygn. akt I Ns 624/17

Skarżysko-Kamienna, dnia 24 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

„Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 624/17 wzywa spadkobierców Franciszki Lisowskiej, ostatnio zamieszkałej w Kucębowie Dolnym, gmina Bliżyn, zmarłej 6 lipca 1982 roku w Kucębowie, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” 

SSR Marcin Grobis 

 
Ogłoszenie I Ns 660/17
Skarżysko-Kamienna, dnia 7 listopada 2017 roku

I Ns 660/17
    
    
OGŁOSZENIE
    
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Michała Makucha, Dagmary Śmietańskiej-Makuch informuje o złożeniu wykazu inwentarza w  dniu 18 października 2017 roku przez Dagmarę Śmietańską- Makuch oraz Michała Makuch, dotyczącego spadkodawcy Mariusza Makuch, numer PESEL: 71051107039, ostatni adres zamieszkania ul. Niepodległości 131/66, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zmarłego w dniu 19 stycznia 2017 roku.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Postanowienie I Ns 371/17
I Ns 371/17
POSTANOWIENIE


 

Dnia 19 października 2017 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Bartłomieja Paczóskiego
przy udziale Dariusza Sikory i PGE Obrót Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie
o zwrot z depozytu sądowego
postanawia:
zawiesić postępowanie.  

Uzasadnienie
W dniu 30 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny wpłynął wniosek Bartłomieja Paczóskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika fachowego o zwrot z depozytu sądowego kwoty 753,20 zł .
Za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad tutejszy Sąd Rejonowy ustalił, że uczestnik Dariusz Sikora zmarł, wobec czego postanowieniem z dnia 1 września 2017 roku zobowiązał wnioskodawcę do wskazania uczestników postępowania – następców prawnych Dariusza Sikory, w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Termin do wykonania zobowiązania Sądu upłynął bezskutecznie  z dniem 27 września 2017 roku. Wnioskodawca nie uzupełnił wymaganych braków w przepisanym terminie.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Powołany powyżej przepis ma zastosowanie do niniejszego postępowania z mocy art. 13 § 2 k.p.c. 

 

Mając na uwadze okoliczności powyższe orzeczono jak w sentencji.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

 
ogłoszenie I Ns 528/17
dotyczy: I Ns 528/17

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 528/17 postępowanie z wniosku Marcina Rafała Zawady o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Mędaku s. Stefana i Barbary, zmarłym  dnia 16 grudnia 2016 r. w Starachowicach, ostatnio zamieszkałym w Skarżysku-Kamiennej;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Natalię Mendak, Ewę Mendak i Piotra Mendaka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.”

SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 77