Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 1103/16
I C 1103/16
POSTANOWIENIE
Dnia : 5 lutego 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa BEST III  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni
przeciwko  Bożenie Miernik-Kapusta
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał           

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 1 lutego 2017 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
    

 

                                                   

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 
Ogłoszenie I Ns 727/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 727/17 ,postępowanie z wniosku Gminy Łączna o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Jęgrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67 o  powierzchni 0,2500 ha, nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych  aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

 

JJR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 
Postanowienie I Ns 889/13

I Ns 889/13
       

 

POSTANOWIENIE
 
Dnia: 20 listopada 2017  r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Eugeniusza Cisowskiego
z udziałem Adama Szymkiewicza i Haliny Szymkiewicz
o zniesienie współwłasności
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
UZASADNIENIE


               Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Sąd zawiesił postępowanie    w sprawie niniejszej na zgodny wniosek stron.
Na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2016 roku zostało wydane postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, które uprawomocniło się.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

POUCZENIE
Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

 
Postanowienie I C 962/17

Sygn. akt I C 962/17

                (I Nc 2364/17)

 

 

 

POSTANOWIENIE
Dnia 25 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Arturowi Kuczyńskiemu
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

UZASADNIENIE
 
Pozwem wniesionym w dniu 22 września 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu domagała się zasądzenia od pozwanego Artura Kuczyńskiego kwoty 1 910,55 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami postępowania sądowego.
Zarządzeniem z dnia 9 października 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania w trybie procesowym. Korespondencja kierowana na adres Artura Kuczyńskiego, wskazany przez stronę powodową, tj. Skarżysko-Kamienna, ul. Kosmonautów 1/2 została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanego za pośrednictwem systemu Pesle2-Sad, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania Artura Kuczyńskiego. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 9 stycznia 2018 roku. Zakreślony termin upłynął powodowi z dniem 23 stycznia 2018 roku.
Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony powodowej nie wykonał zobowiązania sądu z dnia 29 grudnia 2017 roku. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

 
Postawienie I Ns 804/17

Sygn. akt I Ns 804/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 grudnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2017 roku w Skarżysku–Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Barbary Węgierek

w przedmiocie wykazu inwentarza po zmarłej Danieli Giermakowskiej

 

postanawia:

 

dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza w dniu 15 grudnia 2017 roku przez Barbarę Węgierek dotyczącego spadkodawczyni Danieli Giermakowskiej, numer PESEL 38042706468, ostatni adres zamieszkania: Mroczków – Kapturów 4, gmina Bliżyn, zmarłej w dniu 27 grudnia 2016 roku.

 

                        SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

 

  

Z/

- odpis postanowienia doręczyć wnioskodawczyni wraz z pouczeniem o treści art. 6381 § 3 pkt 1
i 2 oraz § 4 k.p.c.

- wraz z ogłoszeniem zamieścić pouczenie o treści art. 6381 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.c.;

- zakreślić sprawę w rep. Ns.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 100