Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 12010/17
I C 1210/17
POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
przeciwko Dariuszowi Gołębiewskiemu
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                                                       
UZASADNIENIE
 
                W dniu 11 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie, skierowany przeciwko Dariuszowi Gołębiewskiemu o zapłatę.
                Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do rozpoznania                             w trybie procesowym.
Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 12 stycznia 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe zobowiązanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 24 stycznia 2018 roku, zaś zakreślony przez Sad termin upłynął bezskutecznie z dniem 7 lutego 2018 roku.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej, na adres pozwanego wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych Dariusza Gołębiewskiego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów w kraju. Tymczasem obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia o wyznaczonych przez Sąd terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
Postanowienie I C 7/18
 I C 7/18
                        POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Katarzynie Bieniek
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                               
UZASADNIENIE
 
                W dniu 27 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, skierowany przeciwko Katarzynie Bieniek o zapłatę.
                Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2018 roku przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.
Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe zobowiązanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 12 lutego 2018 roku, zaś zakreślony przez Sad termin upłynął bezskutecznie z dniem 26 lutego 2018 roku.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej, na adres pozwanej wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych Katarzyny Bieniek za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów w kraju. Tymczasem obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia wyznaczonych terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
Postanowienie I C 1206/17
 I C 1206/17
POSTANOWIENIE
Dnia 27 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej 
przeciwko Franciszkowi Łakomiec
o zapłatę
postanawia:

zawiesić postępowanie.
               
Uzasadnienie

W dniu 5 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przeciwko Franciszkowi Łakomiec o zapłatę kwoty 5 995,41 złotych wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu.
Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym i sprawę przekazał do rozpoznania
w trybie procesowym. Korespondencja kierowana na adres Franciszka Łakomca, wskazany przez stronę powodową, tj. Skarżysko - Kamienna, ul. Niepodległości 5 została zwrócona do Sądu
z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 roku, z uwagi na fakt, iż z systemu Pesel2-Sad wynika, iż pozwany nie posiada w kraju adresu zameldowania, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania aktualnego adresu zamieszkania Franciszka Łakomiec. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 5 lutego 2018 roku. Zakreślony termin upłynął powodowi z dniem 19 lutego 2018 roku.
        Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony powodowej nie wykonał zobowiązania sądu z dnia 26 stycznia 2018 roku. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak
w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
Postanowienie I Ns 34/18
 I Ns 34/18 
POSTANOWIENIE
                                                                Dnia 15 lutego 2018 roku
                                                               
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny  
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał 
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Skarżysko-Kamienna
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Skarżysko - Kamienna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 790 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 110, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3069/1 o powierzchni 0,0039 ha, której własność przeszła na rzecz Gminy Skarżysko - Kamienna z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego: „Budowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej”, przy czym złożona do depozytu kwota ma być wypłacona na wniosek   Mariana Sobutki bądź jego następców prawnych , bez żadnych warunków na ich rzecz;

UZASADNIENIE

        W dniu 17 stycznia 2018 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych stanowiących odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 110, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3069/1 o powierzchni 0,0039 ha pod inwestycję drogową dla przedsięwzięcia budowlanego: „Budowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej”.
        Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; a także wówczas, gdy z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Wnioskodawca wskazał, iż z prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczystej nr KI1R/00018668/1 wynika, iż właścicielem przedmiotowej działki był Marian Sobutka na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. ,,A” nr 731/87 z dnia 16 września 1987 roku. Z uwagi zaś na brak możliwości kontaktu z Marianem Sobutką w celu ustalenia formy wypłaty w/w odszkodowania (dwukrotnie wysłana korespondencja nie została podjęta w terminie) ustanowienie depozytu jest w pełni uzasadnione.
Według uregulowania art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.
        Okoliczności przytoczone we wniosku wskazują, że warunki przewidziane w art. 467 k.c. zostały spełnione, a co za tym idzie, należało zezwolić wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej wymienionej w sentencji do depozytu sądowego.
        Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd w oparciu o przepisy wyżej powołane, orzekł jak w części dyspozytywnej.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał


Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia apelacji.
Apelację wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.
Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.


 
Zarządzenie I Ns 32/18
I Ns 32/18
               
ZARZĄDZENIE
                                                                                Dnia 15 lutego 2018 roku

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał   
Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
                                                 
 zarządza:

1.      ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce, o powierzchni 0,0012 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3972/1, kuratora procesowego w osobie adw. Beaty Sroczyńskiej - Nowak;
2.      (...)
                                                                 SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 116