Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 607/17
I C 607/17

POSTANOWIENIE


Dnia: 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn-Rachwał
Protokolant: -----
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy  z powództwa YBT Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie
przeciwko Piotrowi Łasek
o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie niniejszej.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2017 roku pełnomocnik powoda został zobowiązany do wskazania aktualnego adresu pozwanego, w terminie 21 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania.
Pomimo zobowiązania aktualny adres pozwanego nie został wskazany, co uniemożliwia nadanie sprawie  dalszego biegu.
Powyższe  skutkuje orzeczeniem   jak  w sentencji niniejszego postanowienia
 na podstawie przepisu  art. 177 par. 1 pkt 6 kpc .

                                                        SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Ogłoszenie I Ns 578/17
Skarżysko-Kamienne, dnia 14 grudnia 2017 roku


Sygn. akt I Ns 578/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 578/17 postępowanie z wniosku Aleksandry Wójcik o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Książek c. Wojciecha i Anny, zmarłej  dnia 25 sierpnia   2017 r. w  Skarżysku -Kamiennej i tu ostatnio zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 6/12;
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w szczególności spadkobierców Krzysztofa Książka,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.


Z poważaniem,
Anna Głowacka- Dąbrowska
Protokolant sądowy
 
Postanowienie I Ns 706/17

Sygn. akt I Ns 706/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grażyny Fidos

z udziałem Zbigniewa Plewa i Wojciecha Plewa

o stwardzenie nabycia spadku po Zofii Plewa

 

postanawia:

dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o złożeniu wykazu inwentarza w dniu 9 listopada 2017 roku przez Grażynę Fidos, Zbigniewa Plewa, Wojciecha Plewa dotyczącego spadkodawczyni Zofii Plewa, numer PESEL 45092605685, ostatni adres zamieszkania: Suchedniów ulica Zagórska 89, zmarłej w dniu 8 lutego 2017 roku w Skarżysku – Kamiennej.

 

                        SSR Agnieszka Banaczkowska-Anyst

 

 

Z/

- odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawczyni zaś uczestnikom wraz z pouczeniami o treści art. 6381 § 3 pkt 1 i 2 oraz § 4 k.p.c. wraz z wezwaniem/zawiadomieniem o terminie rozprawy.

 

 

 
Ogłoszenie I Ns 508/17

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 508/17, postępowanie z wniosku Ewy Kuś o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Sobótce, oznaczonej   w ewidencji gruntów numerem 169/2 o  powierzchni 1732  m.kw., nie mającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych szczególności spadkobierców Janiny Ciura, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 

Anna Głowacka- Dąbrowska

Protokolant sądowy 

 
Postanowienie I C 930/17

Sygn. akt I C 930/17

         (I Nc 1056/17)

 

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia 28 listopada 2017 roku
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie:
 Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Hubertowi Misztalowi
o zapłatę w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności postanawia:
oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Hubertowi Misztalowi.

 

 

Uzasadnienie
 

 

        Dnia 29 czerwca 2017 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie I Nc 1156/17 nakazując pozwanemu Hubertowi Misztalowi, aby zapłacił na rzecz powoda kwotę 6 224,84 zł wraz z odsetkami umownymi i kosztami procesu.
Nakaz zapłaty nie został skutecznie doręczony pozwanemu z uwagi na brak aktualnego adresu zamieszkania. W trybie weryfikacji danych pozwanego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów pobytu Huberta Misztala. Zarządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 roku Referendarz sądowy wezwał powoda w terminie dwóch tygodni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty i zawieszenia postępowania do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego.
Powyższe zobowiązanie zostało doręczone w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Strona powodowa nie uzupełniła braków w zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 13 września 2017 roku. Nakaz zapłaty został uchylony w całości, a postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 25 września 2017 roku.  
Wnioskiem złożonym w dniu 14 listopada 2017 roku strona powodowa domagała się nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności oraz doręczenia tytułu wykonawczego.
        Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym są orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. W świetle art. 782 § 1 k.p.c. (zd. pierwsze) zasadą jest, że klauzulę wykonalności nadaje Sąd jednoosobowo na wniosek wierzyciela.
        W przedmiotowej sprawie (I Nc 1056/17), wydany w dniu 29 czerwca 2017 roku nakaz zapłaty  został uchylony, postępowanie w sprawie zawieszone.
 Wobec powyższego, skoro nie istnieje orzeczenie, na które powołuje się powód, któremu mogłaby zostać nadana klauzula wykonalności, na podstawie art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. a contrario wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Hubertowi Misztalowi i doręczenie tytułu wykonawczego należało oddalić, o czym orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 88