Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 72/18


I C 72/18

POSTANOWIENIE

Dnia: 27 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu    

przeciwko pozwanej Dorocie Przygoda

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 lutego  2018 roku pełnomocnik powódki został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania aktualnego adresu pozwanej, albowiem z systemu PESEL-sąd wynika,                       że nie posiada ona adresu zameldowania na terenie RP .

Do chwili obecnej pełnomocnik  nie wywiązał się z nałożonego obowiązku,   co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

                           

     SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

 

 

Zarządzenie:

1.Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi strony  powodowej, zaś pozwanej przez ogłoszenie na portalu tut. Sądu na 14 dni;

 


 

  

 
Ogłoszenie I Ns 474/17

                                                                       Skarżysko – Kamienna dn. 17 kwietnia 2018 r.

 

Sygn. akt  I Ns 474/17

 

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 474/17 toczy się postępowanie z wniosku Anity Chrzanowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Bartosiewicz z domu Sławińska, córce Jana i Marianny urodzonej w dniu 9 listopada 1898 roku w Skarżysku - Kamiennej, zmarłej w dniu  9 października 1983 roku w Skarżysku - Kamiennej i tam ostatnio zamieszkałej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w toczącym się postępowaniu”.

 

/-/ na oryginale właściwe podpis

 


 

 
Zarządzenie I Ns 33/18

Sygn. akt I Ns 33/18

                       

ZARZĄDZENIE

                                                                                   Dnia 5 marca 2018 roku

 

Przewodniczący: SSR Małgorzata Winiarska   

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 roku w Skarżysku – Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko - Kamienna

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

                                                  

                                                        zarządza:

 

1.       ustanowić dla nieznanego wierzyciela (wierzycieli) będącego właścicielem oraz dla wierzyciela (wierzycieli), któremu przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości położonej w Skarżysku – Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko Książęce,
o powierzchni 0,0042 ha, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3180/1, kuratora procesowego w osobie adw. Pawła Nowaka;

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
    w Skarżysku – Kamiennej oraz na stronie internetowej tut. Sądu.

 

 

                                                     

                                                                  

Zarządzenie:

- odpis zarządzenia doręczyć wnioskodawcy (z pouczeniem) i kuratorowi, przy czym kuratorowi doręczyć również odpis wniosku w sprawie (bez pouczenia);

- zarządzenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, lokalu Urzędu Miasta
w Skarżysku - Kamiennej oraz opublikować na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.

 
Ogłoszenie I Ns 35/18

SĄD REJONOWY           

Wydział I Cywilny            
26-110 Skarżysko-Kamienna      
ul. Krasińskiego 11 tel. 25-20-347             
NBP O/O Kielce 50101012380812982231000000


Sygn. akt I Ns 35/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 27 lutego 2018 roku

 
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 35/18 zezwolił Gminie Skarżysko-Kamienna do depozytu sądowego kwoty 730 zł (siedemset trzydzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1 o pow. 0,0016ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko-Książęce, na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 27.11.2017 r., która to kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Zaremba, po wykazaniu tytułu prawnego do otrzymania odszkodowania.
Wzywa się właścicieli nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1, położonej w gminie Skarżysko-Kamienna, obręb Skarżysko-Kamienna do odbioru powyższego depozytu.

 
SSR Marcin Grobis
 
Postanowienie I C 160/18


I C 160/18

POSTANOWIENIE
Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa MARKA Spółki  Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku
przeciwko Wirginii Noskiewicz
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.

UZASADNIENIE

 

Pozwem wniesionym w dniu 31 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, strona powodowa MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku domagała się zasądzenia od pozwanej Wirginii Noskiewicz kwoty 1 680,96 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego.
Postanowieniem z dnia 19 września 2017 roku (VI Nc-e 1047997/17) wskazany Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania sądowi ogólnej właściwości pozwanej – Sądowi Rejonowemu w Skarżysku-Kamiennej.
Nakazem zapłaty z dnia 15 listopada 2017 roku Referendarz sądowy w tutejszym Sądzie Rejonowym uwzględnił w całości żądanie powoda. Korespondencja kierowana na adres Wirginii Noskiewicz, wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Sikorskiego 11/28 w Skarżysku-Kamiennej została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanej za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 10 stycznia 2018 roku.
W wykonaniu zobowiązania, pismem z dnia 17 stycznia 2018 roku pełnomocnik powoda wskazał jako aktualne miejsce pobytu pozwanej adres:
ul. Skalna 21/10 w Skarżysku-Kamiennej, jednakże orzeczenie nie zostało doręczone Wirginii Noskiewicz pod powyższym adresem. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku Referendarz sądowy uchylił w całości nakaz zapłaty w sprawie I Nc 2489/17, sprawa zaś została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie
z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie można uznać, aby pełnomocnik strony powodowej wykonał zobowiązanie Sądu z dnia 27 grudnia 2017 roku. W trybie weryfikacji danych Wirginii Noskiewicz Sąd ustalił bowiem, iż wskazany adres nie został potwierdzony za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, pozwana aktualnie nie posiada miejsca stałego pobytu. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi z kolei obowiązek strony powodowej. Brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 112