Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Ns 182/17

 I Ns 182/17

POSTANOWIENIE

                                                                                                               Dnia: 30 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej

w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Varsovia Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  z siedzibą w Warszawie

z udziałem Maryli Rurarz

o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Ołowni

w przedmiocie umorzenie postępowania

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;

                                                                                  

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 maja  2017 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej albowiem pełnomocnik wnioskodawcy , mimo zobowiązania nie wskazała aktualnego adresu uczestniczki .

Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone                    z przyczyn wskazanych w art.177 par 1 pkt 6 kpc  jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu. Zważywszy na treść przepisu art. 13 par.2 kpc przepis powyższy znajduje zastosowanie także w postępowaniu nieprocesowym.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak    w sentencji postanowienia.

 

                                                                             

POUCZENIE

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 
Ogłoszenie Ns 110/18

 I Ns 110/18

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 110/18 postępowanie z wniosku Gerarda Otwinowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Natalii Otwinowskiej c. Józefa i Anny  , zmarłej  dnia 26 maja 2016r. w  Starachowicach , ostatnio stale zamieszkałej w Skarżysku–Kamiennej przy ul. Krasińskiego 33/10 ;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych ,  aby  w terminie 3 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

 


 

 
Postanowienie I C 415/18

I C 415/18

POSTANOWIENIE

                                                                                   Dnia: 4 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn- Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa MARKA S.A.w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku    

przeciwko pozwanej Renacie Kubik

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

                                                                       SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 4 kwietnia  2018 roku pełnomocnik powódki został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania aktualnego adresu pozwanej, albowiem z systemu PESEL-sąd wynika, że nie posiada ona adresu zameldowania na terenie RP .

Do chwili obecnej pełnomocnik  nie wywiązał się z nałożonego obowiązku, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc orzeczono jak w sentencji postanowienia.


                                                                                  

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 


 

 
Postanowienie I Ns 46/17

 

Sygn. akt I Ns 46/17

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 20 kwietnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w Skarżysku–Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Ewy Skowron

z udziałem Wandy Skowron, Elżbiety Skowron, Tomasza Skowron, Giovanniego Marrone 

o stwierdzenie nabycia spadku; w przedmiocie spisu inwentarza spadku po zmarłym Zdzisławie Skowron

postanawia:

I.                    zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Skowron, zmarłym w dniu 28 lutego 2016 roku w Końskich, mającym ostanie miejsce zwykłego pobytu w Sołtykowie;

II.                 zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej Tomaszowi Lewtak.

 

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 1 lipca 2017 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Ewy Adamczyk o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Zdzisławie Skworon.

 Pismem z dnia 23 listopada 2017 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego uczestnika Giovanniego Marrone wniosła o wydanie przez sąd zlecenia na dokonanie spisu inwentarza przez komornika sądowego.

Zgodnie z art. 637 k.p.c., na wniosek tego kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca uprawnionym do zachowku lub zapisobierca albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. z 1991 r. Nr 92, poz. 411) wynika, że postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

 

Zarządzenie:

1.         odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawczyni;

- uczestnikom w tym przedstawicielce ustawowej małoletniego uczestnika wraz z pouczeniem o zażaleniu;

-                     Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej T. Lewtak informując o adresach zamieszkania i do korespondencji uczestników;

2.                  dokonać ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu o wydanym postanowieniu.


 

 
Postanowienie I C 72/18


I C 72/18

POSTANOWIENIE

Dnia: 27 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu    

przeciwko pozwanej Dorocie Przygoda

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie

 

SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 lutego  2018 roku pełnomocnik powódki został zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania aktualnego adresu pozwanej, albowiem z systemu PESEL-sąd wynika,                       że nie posiada ona adresu zameldowania na terenie RP .

Do chwili obecnej pełnomocnik  nie wywiązał się z nałożonego obowiązku,   co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie przepisu  art. 177 § 1 pkt 6 kpc  orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

                           

     SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał

 

 

 

Zarządzenie:

1.Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi strony  powodowej, zaś pozwanej przez ogłoszenie na portalu tut. Sądu na 14 dni;

 


 

  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 116