Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 35/18

SĄD REJONOWY           

Wydział I Cywilny            
26-110 Skarżysko-Kamienna      
ul. Krasińskiego 11 tel. 25-20-347             
NBP O/O Kielce 50101012380812982231000000


Sygn. akt I Ns 35/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 27 lutego 2018 roku

 
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 35/18 zezwolił Gminie Skarżysko-Kamienna do depozytu sądowego kwoty 730 zł (siedemset trzydzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1 o pow. 0,0016ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko-Książęce, na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 27.11.2017 r., która to kwota ma być wydana spadkobiercom Marii Zaremba, po wykazaniu tytułu prawnego do otrzymania odszkodowania.
Wzywa się właścicieli nieruchomości – działki gruntu o nr 3089/1, położonej w gminie Skarżysko-Kamienna, obręb Skarżysko-Kamienna do odbioru powyższego depozytu.

 
SSR Marcin Grobis
 
Postanowienie I C 160/18


I C 160/18

POSTANOWIENIE
Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa MARKA Spółki  Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku
przeciwko Wirginii Noskiewicz
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.

UZASADNIENIE

 

Pozwem wniesionym w dniu 31 maja 2017 roku do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, strona powodowa MARKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku domagała się zasądzenia od pozwanej Wirginii Noskiewicz kwoty 1 680,96 złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego.
Postanowieniem z dnia 19 września 2017 roku (VI Nc-e 1047997/17) wskazany Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania sądowi ogólnej właściwości pozwanej – Sądowi Rejonowemu w Skarżysku-Kamiennej.
Nakazem zapłaty z dnia 15 listopada 2017 roku Referendarz sądowy w tutejszym Sądzie Rejonowym uwzględnił w całości żądanie powoda. Korespondencja kierowana na adres Wirginii Noskiewicz, wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Sikorskiego 11/28 w Skarżysku-Kamiennej została zwrócona do Sądu z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Wobec negatywnej weryfikacji danych pozwanej za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 10 stycznia 2018 roku.
W wykonaniu zobowiązania, pismem z dnia 17 stycznia 2018 roku pełnomocnik powoda wskazał jako aktualne miejsce pobytu pozwanej adres:
ul. Skalna 21/10 w Skarżysku-Kamiennej, jednakże orzeczenie nie zostało doręczone Wirginii Noskiewicz pod powyższym adresem. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 roku Referendarz sądowy uchylił w całości nakaz zapłaty w sprawie I Nc 2489/17, sprawa zaś została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie
z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie można uznać, aby pełnomocnik strony powodowej wykonał zobowiązanie Sądu z dnia 27 grudnia 2017 roku. W trybie weryfikacji danych Wirginii Noskiewicz Sąd ustalił bowiem, iż wskazany adres nie został potwierdzony za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, pozwana aktualnie nie posiada miejsca stałego pobytu. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi z kolei obowiązek strony powodowej. Brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
Postanowienie I C 12010/17
I C 1210/17
POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie
przeciwko Dariuszowi Gołębiewskiemu
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                                                       
UZASADNIENIE
 
                W dniu 11 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie, skierowany przeciwko Dariuszowi Gołębiewskiemu o zapłatę.
                Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do rozpoznania                             w trybie procesowym.
Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 12 stycznia 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe zobowiązanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 24 stycznia 2018 roku, zaś zakreślony przez Sad termin upłynął bezskutecznie z dniem 7 lutego 2018 roku.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej, na adres pozwanego wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych Dariusza Gołębiewskiego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów w kraju. Tymczasem obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia o wyznaczonych przez Sąd terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
Postanowienie I C 7/18
 I C 7/18
                        POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Katarzynie Bieniek
o zapłatę
postanawia:
zawiesić postępowanie.
                               
UZASADNIENIE
 
                W dniu 27 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej wpłynął pozew Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, skierowany przeciwko Katarzynie Bieniek o zapłatę.
                Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2018 roku przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.
Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 roku pełnomocnik strony powodowej został wezwany do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe zobowiązanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 12 lutego 2018 roku, zaś zakreślony przez Sad termin upłynął bezskutecznie z dniem 26 lutego 2018 roku.
Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej, na adres pozwanej wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych Katarzyny Bieniek za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad nie ustalono innych adresów w kraju. Tymczasem obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia wyznaczonych terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
Postanowienie I C 1206/17
 I C 1206/17
POSTANOWIENIE
Dnia 27 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej 
przeciwko Franciszkowi Łakomiec
o zapłatę
postanawia:

zawiesić postępowanie.
               
Uzasadnienie

W dniu 5 grudnia 2017 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynął pozew Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przeciwko Franciszkowi Łakomiec o zapłatę kwoty 5 995,41 złotych wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu.
Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2017 roku Przewodniczący stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym i sprawę przekazał do rozpoznania
w trybie procesowym. Korespondencja kierowana na adres Franciszka Łakomca, wskazany przez stronę powodową, tj. Skarżysko - Kamienna, ul. Niepodległości 5 została zwrócona do Sądu
z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
Na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 roku, z uwagi na fakt, iż z systemu Pesel2-Sad wynika, iż pozwany nie posiada w kraju adresu zameldowania, strona powodowa została wezwana w terminie 14 dniu, pod rygorem zawieszenia postępowania, do wskazania aktualnego adresu zamieszkania Franciszka Łakomiec. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 5 lutego 2018 roku. Zakreślony termin upłynął powodowi z dniem 19 lutego 2018 roku.
        Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
        W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik strony powodowej nie wykonał zobowiązania sądu z dnia 26 stycznia 2018 roku. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa w tym orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu natomiast uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.
        Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak
w sentencji postanowienia.

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 100