Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 425/18

 I C 425/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 sierpnia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 20 sierpnia 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej

sprawy z powództwa Ennad Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Izabeli Milarskiej

o zapłatę

 

postanawia:

 

  1. umorzyć postępowanie;
  2. oddalić wniosek o zwrot opłaty sądowej.

 

SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

 

UZASADNIENIE

 

            Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego dla m.st. w Warszawie w dniu 22 stycznia 2018 roku powód Ennad Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie wniósł o zasądzenie od pozwanej Izabeli Milarskiej kwoty 590 zł wraz z odsetkami umownymi nie przekraczającymi czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od dnia 7 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

            Postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie stwierdził swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Skarżysku–Kamiennej.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 29 czerwca 2018 roku wezwano pełnomocnika powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania. Przedmiotowe zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony powodowej w dniu 6 lipca 2018 roku.

W dniu 12 lipca 2018 roku do Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej wpłynęło pismo powoda, w którym powód cofnął pozew złożony w niniejszej sprawie oraz wniósł o zwrot opłaty sądowej.

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Stosownie do treści przepisu art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Skuteczność cofnięcia pozwu należy oceniać z uwzględnieniem przepisu art. 203 k.p.c. Z treści § 1 powołanego przepisu wynika, iż pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – to aż do wydania wyroku.  

W niniejszej sprawie, należało uznać, iż powód cofnął pozew ze skutkiem prawnym. 

Nadto, Sąd dokonał również, stosownie do treści przepisu art. 203 § 4 k.p.c. oceny cofnięcia pozwu pod kątem jego dopuszczalności. Powołany przepis stanowi, że Sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo zmierzają do obejścia prawa. Sąd nie dopatrzył się żadnej z przedstawionych wyżej podstaw niedopuszczalności cofnięcia pozwu.

Podstawą do wydania niniejszego postanowienia na posiedzeniu niejawnym jest przepis art. 355 § 2 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

W przedmiotowej sprawie powód cofnął pozew dopiero po wysłaniu odpisu pozwu pozwanej Izabeli Milarskiej, które nastąpiło w dniu 30 maja 2018 roku.

Sąd nie znalazł również podstaw do zwrotu połowy uiszczonej przez powoda opłaty, gdyż zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty m. in. od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Jak już wyżej wskazano powód cofnął pozew pismem, które wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 12 lipca 2018 roku, tj. już po rozpoczęciu posiedzenia na które sprawa została skierowana.

Uwzględniając powyższe okoliczności i treść powołanych powyżej przepisów Sąd orzekł, jak w części dyspozytywnej postanowienia.

 

SSR Jolanta Rusztyn – Rachwał

 

 

 

Zarządzenie:

Odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi powoda;

- pozwanej z pouczeniem o zażaleniu przez ogłoszenie na okres 7 dni na stronie internetowej Sądu.

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 392/18

Skarżysko–Kamienna dnia 14.07.2018 r.

 

SĄD REJONOWY            

  Wydział I Cywilny                 

26-110 Skarżysko-Kamienna    

ul. Krasińskiego 11 tel. 25-20-347                     

NBP O/O Kielce 50101012380812982231000000

 

Sygn. akt I Ns 392/18

 

OGŁOSZENIE

 

                        Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 19.07.2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 392/18 zezwolił Gminie Skarżysko–Kamienna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.290 zł (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Skarżysko–Kamienna prawa własności nieruchomości – działki gruntu o nr 4003/1 o pow. 0,0050 ha, położonej w Skarżysku–Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko–Książęce, arkusz mapy 111 na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego z dnia 10.05.2018 r., która to kwota na być wydana spadkobiercom Zofii Gruszczyńskiej, po wykazaniu tytułu prawnego do otrzymania odszkodowania.

Wzywa się właścicieli nieruchomości – działki gruntu o nr 4003/11, położonej w gminie Skarżysko-Kamienna, obręb Skarżysko-Kamienna do odbioru powyższego depozytu.

 

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 
Postanowienie I C 277/18

 I C 277/18               

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 lipca 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca  2018 roku w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vindix Investments Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Barbarze Bujak

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie.

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

           

Postanowieniem doręczonym pełnomocnikowi strony powodowej w dniu 28 maja 2018 roku wezwano go do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania pozwanej w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania.

Zakreślony  termin upłynął bezskutecznie .

Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

            W rozpoznawanej sprawie nie było możliwe skuteczne doręczenie przez Sąd korespondencji sądowej na adres pozwanej wskazany przez powoda, zaś w trybie weryfikacji danych pozwanej za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad  ustalono , że pozwana nie posiada w kraju miejsca zameldowania. Obowiązek wskazania prawidłowego adresu, na który będzie przesyłana korespondencja sądowa, w tym zawiadomienia wyznaczonych terminach posiedzeń oraz orzeczenia podlegające zaskarżeniu, stanowi obowiązek strony powodowej, brak prawidłowego adresu uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

       Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

 
Postanowienie I Ns 213/18

 I Ns 213/18

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                                               Dnia 25 czerwca 2018 roku

                                                                                              

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny  

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał 

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko Kościelne

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Skarżysko Kościelne na złożenie do depozytu sądowego kwoty
3 050 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem przyznanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, obręb Grzybowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 272/1 o powierzchni 0,0084 ha, dla której nie ma  urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, której własność przeszła na rzecz Gminy Skarżysko Kościelne z przeznaczeniem na realizację inwestycji – rozbudowę drogi gminnej, ulicy Słonecznej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, przy czym złożona do depozytu kwota ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą następstwo prawne po zmarłych Bolesławie Rochu Piętaku, s. Wincentego i Marianny; Mariannie Piętak, c. Józefa i Agaty oraz osobie lub osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe – bez żadnych warunków na ich wniosek.

UZASADNIENIE

 

            W dniu 30 marca 2018 roku do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Gminy Skarżysko Kościelne o wyrażenie zgody na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych stanowiących odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne, obręb Grzybowa Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 272/1 o powierzchni 0,0084 ha pod inwestycję drogową.

            Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; a także wówczas, gdy z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Wnioskodawca wskazał, że stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie jest w chwili obecnej uregulowany. Z dokumentacji zgromadzonej w ewidencji gruntów i budynków wynika, że jako właściciele figurują Bolesław Roch Piętak, s. Wincentego i Marianny oraz jego żona Marianna Piętak, c. Józefa i Agaty. Organ ustalił, iż osoby te zmarły i nie zostały po nich przeprowadzone postępowania spadkowe. W toku postępowania administracyjnego natomiast nie ujawniono właściciela nieruchomości, legitymowanego do odbioru odszkodowania.

Według uregulowania art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

            Okoliczności przytoczone we wniosku wskazują, że warunki przewidziane w art. 467 k.c. zostały spełnione, a co za tym idzie, należało zezwolić wnioskodawcy na złożenie kwoty pieniężnej wymienionej w sentencji do depozytu sądowego.

            Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd w oparciu o przepisy wyżej powołane, orzekł jak w części dyspozytywnej.

 

 
Zarządzenie I C 930/17

Sygn. akt I C 930/17

 

ZARZĄDZENIE

 

 

Dnia:5 lipca 2018 roku

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 

zarządza:

 

 

1.ustanowić kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego Huberta Misztala, ostatnio zamieszkałego w  Skarżysku-Kamiennej ul. Wrzosowej 4/2 – kuratora w osobie  adw. Amelii Nowek, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 24/1; w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę;

/…/

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 116