Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I C 938/15 upr

Sygn. akt I C 938/15 upr

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 2 stycznia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w następującym składzie:  Przewodniczący – SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Novum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Janowi Jaworskiemu

o zapłatę; w przedmiocie wniosku pełnomocnika pozwanego Jana Jaworskiego o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu

postanawia:

przyznać od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Skarżysku –Kamiennej) na rzecz radcy prawnego Sebastiana Iskry kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych 40/100) w tym podatek VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzielną z urzędu pozwanemu Janowi Jaworskiemu.

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Skarżysku – Kamiennej ustanowił dla pozwanego Jana Jaworskiego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego (k. 62). Stosownie do powyższego, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach wyznaczyła dla pozwanego Jana Jaworskiego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego Sebastiana Iskry (k. 65). Radca prawny Sebastian Iskra w niniejszej sprawie sporządził pismo procesowe z dnia 1 kwietnia 2016 roku oraz reprezentował pozwanego na rozprawie  w dniu 28 kwietnia 2016 roku (k. 70-74 i k. 84-84v.). Pozwany Jan Jaworski zmarł w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Wnioskiem z dnia 16 października 2017 roku pełnomocnik pozwanego wniósł o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej na rzecz strony pozwanej w oparciu o art. 223 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz. U. 2017, poz. 1870, t. j.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późn. zm.) w szczególności § 4 pkt 1-2 w/w aktu prawnego.

Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku pełnomocnik pozwanego został zobowiązany przez Sąd do złożenia oświadczenia o jakim mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349) w terminie 3 dni pod rygorem oddalenia wniosku.

Pismem z dnia 24 listopada 2017 roku pełnomocnik pozwanego wskazał, iż rozporządzenie powołane w treści pisma z dnia 21 listopada 2017 roku utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 roku i wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w maksymalnej sześciokrotnej stawce z uwzględnieniem § 15 ust. 3 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).

W uzasadnieniu pełnomocnik oświadczył, iż kontaktował się z pozwanym za pośrednictwem korespondencji przesłanej na jego adres. Z uwagi zaś na stan zdrowia Jana Jaworskiego oraz charakter sprawy sporządził pismo z dnia 31 marca 2016 roku, którego przygotowanie zostało poprzedzone wieloma wizytami u pozwanego. Pełnomocnik pozwanego wskazał, iż kontaktował się z pozwanym zarówno w jego miejscu zamieszkania, jak też w szpitalu w Skarżysku – Kamiennej oraz Czerwonej Górze, dokąd musiał udać się wykorzystując do tego celu samochód osobowy i ponosząc koszty związane z dojazdami czy urlopem w miejscu zatrudnienia. W ocenie pełnomocnika spełniona została dyspozycja zawarta w § 15 ust. 3 pkt 1      i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800), co stanowi podstawę do złożenia niniejszego oświadczenia i zasądzenia sześciokrotnej stawki należnej tytułem kosztów zastępstwa procesowego należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi występującemu w sprawie.  

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Stosownie do treści art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 145) koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.

Zgodnie z § 22 aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości           z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016 poz. 1715 z późn. zm.) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 2 listopada 2016 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Z kolei zgodnie z poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 22 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1805) do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 1 stycznia 2016 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, tj. przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349), które obowiązywało od dnia 5 października 2002 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód         w Lublinie w dniu 30 czerwca 2015 roku, a zatem w okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349). Zgodnie z § 6 cytowanego rozporządzenia stawiki minimalne w sprawie o zapłatę o wartości przedmiotu sporu pomiędzy 500 a 1500 złotych stanowiło kwotę 180 złotych. Natomiast § 2 ustęp tego przepisu stanowił, iż zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia rozstrzygnięcia. Zgodnie zaś z ustępem 2 podstawę zasądzenia opłaty o której mowa w ustępie 1 stanowią stawki minimalne określone
w rozdziałach 3 – 4. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy, która w niniejszym stanie faktycznym wynosi 708, 35 złotych.      

Określając wysokość stawek „minimalnych" wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników za poszczególne czynności lub za udział w postępowaniach, prawodawca rozważył i uwzględnił wszelkie okoliczności charakterystyczne dla danego typu spraw.
W stawkach tych odzwierciedlona została zatem swoista wycena koniecznego nakładu pracy pełnomocnika, związana ze specyfiką określonego rodzaju postępowań.

Ocena zaś wysokości tej opłaty w poszczególnych sprawach zgodnie z § 2 ustępem 1 rozporządzenia pozostawiona została swobodnemu uznaniu sądu orzekającego w pierwszej instancji, w ramach tzw. dyskrecjonalnej władzy sędziowskiej. Określając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego z urzędu, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także stan sprawy i wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia
i rozstrzygnięcia. Wszystkie wymienione kryteria mają charakter ocenny, a ustalenie wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy z urzędu następuje w drodze swobodnej decyzji organu procesowego". Kwestionowanie rozstrzygnięcia sądu przyznającego wynagrodzenie w wysokości w przedziale od stawki minimalnej dla danego rodzaju sprawy do pełnej stawki maksymalnej, w drodze środków odwoławczych (zażalenia) może odnieść skutek wtedy i tylko wtedy, gdy orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe bądź zapadło w warunkach nierozpoznania istoty sprawy. Jeżeli zatem wysokość przyznanego wynagrodzenia odpowiada kryteriom normatywnym i została należycie uzasadniona, to sąd drugiej instancji zasadniczo nie powinien ingerować w treść takiego rozstrzygnięcia (por. postanowienie SO w Krakowie z dnia 24 czerwca 2013 r., II Cz 1516/13, niepubl.).

 

            Odnosząc powyższe rozważania na grunt mniejszej sprawy należy wskazać, iż minimalne wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu w sprawie w której wartość przedmiotu sporu stanowiła 708 złotych wynosiło 180 złotych, do której należało zgodnie z § 2 ustępem 3 rozporządzenia (Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia prze Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu) doliczyć podatek od towarów i usług VAT co daje kwotę 221,40 złotych. W ocenie sądu nie ma podstaw do przyznania pełnomocnikowi pozwanego wynagrodzenia w podwójnej czy jak wnioskował sam radca prawny sześciokrotnej wysokości (221,40 x 6 = 1.328,40 zł – co mając choćby na uwadze wartość przedmiotu sportu byłoby sprzeczne z powołanym powyżej § 2 ustępem 2 w/w rozporządzenia). Oceniając działania podjęte przez pełnomocnika w tym przede wszystkim jego nakład pracy przejawiający się w ilości pism procesowych jakie zostały przez niego sporządzone i złożone do akt, stawiennictwo na jednym terminie rozprawy na którym zawiadomił sąd o śmierci reprezentowanej przez siebie strony, przyznane mu wynagrodzenie w łącznej kwocie 221,40 złotych w ocenie sądu jest adekwatne zarówno do stopnia skomplikowania sprawy oraz czynności podjętych przez niego tym, bardziej mając na uwadze fakt, iż sprawa z uwagi na śmierć pozwanego w toku postępowania została zawieszona, a nie prawomocnie zakończona. 

Mając na uwadze powyżej przestawione okoliczności w ocenie sądu wynagrodzenie pełnomocnika ustawionego z urzędu dla pozwanego Jana Jaworskiego w kwocie 221,40 złotych jest zarówno odpowiednie do okoliczności, charakteru i stopnia skompilowania sprawy jak
i nakładu jego pracy.

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

Zarządzenie: odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron, następcom prawnym pozwanego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej tut. Sądu. 

 
Postanowienie I Ns 195/17

Sygn. akt I Ns 195/17


 

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 05 stycznia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I  Wydział Cywilny
w następującym składzie :
Przewodniczący: SSR Irmina Karp
po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Piotra Pieńkowskiego
z udziałem Mirosławy Pieńkowskiej i innych
w przedmiocie wniosku pełnomocnika Urszuli Goryca 
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu

p o s t a n a w i a:

I.      zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej;
II.     zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zygmuncie Klijewiczu  synu Zygmunta i Antoniny zmarłym dnia 18 lipca 2016 roku w Skarżysku-Kamiennej, ostatnio na stałe zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na okres 30 dni
z pouczeniem, że uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;
                                                                               

SSR Irmina Karp
 
Ogłoszenie I Ns 1093/16
Skarżysko-Kamienna, dnia 28 grudnia 2017 roku

I Ns 1093/16

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 1093/16 postępowanie z wniosku Aionsblack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o stwierdzenie nabycia spadku po Hannie Janinie Wronkowskiej z domu Gordziałkowskiej córce Kazimierza i Barbary, zmarłej dnia 28 grudnia 2015 roku w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w Sołtykowie 1/9, gmina Bliżyn.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa albowiem w przeciwnym wypadku mogą być oni pominięci w niniejszym postępowaniu.

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
Postanowienie I C 520/16


I C 520/16

 

POSTANOWIENIE

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn - Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia  2017 r. w Skarżysku-Kamiennej
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa Anny Randla
przeciwko  Krzysztofowi Boguckiemu
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.
                                                       

SSR Jolanta Rusztyn-Rachwał

 


 

 
Postanowienie I C 1011/16

I C 1011/16

 

 

POSTANOWIENIE

 

 


Dnia : 21 grudnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej
w osobie sędziego SSR Jolanty Rusztyn-Rachwał
po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z  powództwa  EURO Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko  pozwanej Edycie Zięba
o zapłatę
w przedmiocie umorzenie postępowania
postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej;
                                               

UZASADNIENIE

 

 


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie niniejszej na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6 kpc.
Po myśli przepisu art.182 par 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron  lub w oparciu o przepis art. 177 par 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu.
Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na podstawie powołanego wyżej przepisu jak w sentencji postanowienia.

 

                                                        SSR Jolanta Rusztyn -Rachwał
 

 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 77