Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 437/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 437/18 spadkobierczyni Magdalena Kierasińska złożyła wykaz inwentarza po Krystianie Adamie Kierasińskim, synu Andrzeja i Marii, urodzonym
w dniu 12 grudnia 1974 roku, numer PESEL 74121207297, ostatnio zamieszkałym
w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 35/11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zmarłym zaś dnia 27 listopada 2017 roku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
o sporządzeniu spisu inwentarza

 

 


Monika Kępas
starszy sekretarz sądowy


I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 

 
Postanowienie I C 607/18

Sygn. akt I C 607/18            

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mateuszowi Pogorzelskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie.

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 6 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 Referendarz sądowy
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w kt
órym uwzględnił w całości roszczenie powoda.

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem
i załącznikami na adres wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Niepodległości 75/14
w Skarżysku – Kamiennej oraz wobec negatywnej weryfikacji danych adresowych Mateusza Pogorzelskiego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 roku zobowiązał pełnomocnika powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 14 dni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym i zawieszenia postępowania.

Przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 23 lipca 2018 roku. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie z dniem 6 sierpnia 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym
w Skarżysku – Kamiennej uchylił w całości nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 czerwca 2018 roku wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 oraz oddalił wniosek powoda
o nadanie klauzuli wykonalności w/w nakazowi zapłaty.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numer
ów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji, w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie
z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych
w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.
Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej uchylił nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2018 roku
w całości, zaś sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Na gruncie przedmiotowej sprawy zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.

(-) na oryginale właściwy podpis

 

 

POUCZENIE

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 


 

 
PostanowienieI Nc 2977/17

 I Nc 2977/17

 

 

 POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:  24 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu  24 września 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty –Subfundusz KI 1  z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanemu Arturowi Zarembie

o zapłatę

 

postanawia:

  1. podjąć zawieszone postępowanie ;

 

  1. postępowanie w sprawie niniejszej  umorzyć.

 

                                                                                              

UZASADNIENIE

                         Pismem z  dnia 19 września  2018 roku pełnomocnik powoda  cofnął  pozew bez zrzeczenia się roszczenia , a nastąpiło to przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu , wobec czego zgoda pozwanej na umorzenie postępowania nie jest wymagana.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art 355 par.1 i 2 kpc  orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

(-) na oryginale właściwy podpis

                                                                                              

           


 
Postanowienie I C 487/17

Sygn. akt I C 487/17

POSTANOWIENIE

 

Dnia 17 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej I Wydział Cywilny

w składzie: przewodniczący – SSR Agnieszka Banaczkowska - Anyst

po rozpoznaniu w dniu 217 października 2017 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Porfolio Investment (Luxembourg) SA

przeciwko Marcinowi Kisiel

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

SSR A. Banaczkowska - Anyst

 

Uzasadnienie

 

            Dnia 21 czerwca 2017 roku wpłynął do tutejszego sądu rejonowego pozew Ultimo Porfolio Investment (Luxembourg) SA skierowany przeciwko Marcinowi Kisiel o zasądzenie kwoty 874,81 złotych.

Dnia 16 października 2017 roku do tutejszego sądu wpłynęło pismo procesowe strony powodowej w którym powód cofnął pozew i wniósł o umorzenie postępowania.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. § 3 przepisu stanowi, iż w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Natomiast § 4 stanowi, iż Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. W tym miejscu należy nadto wskazać, iż pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, zaś moment ten następuje po wywołaniu sprawy. Czynności związane z wywołaniem sprawy (ustaleniem obecności i tożsamości zgłaszających się podmiotów) stanowią wstęp do przystąpienia przez sąd do rozpatrywania sprawy (art. 210) po stwierdzeniu braku przeszkód lub ich eliminacji (zob. J. Kopera, Rozpoczęcie rozprawy, Pal. 1959, nr 12, s. 42 i n.).

            Art 355 § 1 k.p.c. stanowi zaś, iż Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. 

     Mając na uwadze powyższe w tym fakt, iż żądanie pozwu dotyczące zasądzenia kwoty 874,81 złotych wraz z odsetkami zostało cofnięte przed rozpoczęciem rozprawy wyznaczonej na dzień 9 listopada 2017 roku (rozprawa z dnia 26 września 2017 roku została odroczona z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie doręczenia korespondencji pozwanemu), zaś czynność ta w ocenie Sądu nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, działając na zasadzie art. 203 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. orzeczono jak w dyspozytywnej części postanowienia.

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 643/17
Skarżysko-Kamienna,dnia 11 września 2018 r.

SĄD REJONOWY Wydział I Cywilny
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Krasińskiego 11
tel. 412520547
NBP 0/0 Kielce 501010123808[2982231000000
Sygn. akt I Ns 643/17 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 643/17 wzywa spadkobierców Kazimiery Zawisza, córki Stefana i Bronisławy, ostatnio zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, zmarłej w dniu 19.12.2015 r. w Skarżysku-Kamiennej, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
(-) na oryginale właściwy podpis 
 
Za zgodność świadczy
Sekretarz Sądu
 
Starszy sekretarz sądowy
Aneta Rafalska 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 116