Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Ogłoszenie I Ns 643/17
Skarżysko-Kamienna,dnia 11 września 2018 r.

SĄD REJONOWY Wydział I Cywilny
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Krasińskiego 11
tel. 412520547
NBP 0/0 Kielce 501010123808[2982231000000
Sygn. akt I Ns 643/17 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 643/17 wzywa spadkobierców Kazimiery Zawisza, córki Stefana i Bronisławy, ostatnio zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, zmarłej w dniu 19.12.2015 r. w Skarżysku-Kamiennej, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
(-) na oryginale właściwy podpis 
 
Za zgodność świadczy
Sekretarz Sądu
 
Starszy sekretarz sądowy
Aneta Rafalska 
 
Postanowienie I C 674/18

Sygn. Akt I C 674/18

              (I Nc 1229/18)

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie:  Przewodniczący SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 7 września 2018 r. w Skarżysku - Kamiennej

sprawy z powództwa Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Franciszkowi Hajrych

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W dniu 6 czerwca 2018 roku do tutejszego sądu rejonowego wpłynął pozew Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie skierowany przeciwko Franciszkowi Hajrych
o zapłatę.

W dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie I Nc 1229/18 Sąd Rejonowy w Skarżysku –Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym orzekając zgodnie z żądaniem pozwu.

Korespondencja zawierająca nakaz zapłaty wraz z pozwem, złącznikami i pouczeniem  nie została jednak doręczana pozwanemu.

Po dokonaniu ponownej weryfikacji pozwanego w systemie Pesel 2 sad ustalono, iż Franciszek Hajrych zmarł w dniu 10 lipca 2018 roku (tj. po wniesieniu sprawy do sądu i wydaniu nakazu zapłaty) zaś Urząd Stanu Cywilnego wydał akt zgonu o numerze 2620011/00/AZ/2018/382728.

Zgodnie zaś treścią art. 174 § 1 pkt. 1  k.p.c. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

            Mając na uwadze powyższe Sąd działając na zasadzie art. 174 § 1 pkt. 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 

 


 
Postawnowienie I Nc 1229/18

Sygn. Akt I Nc 1229/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 września 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie:  Przewodniczący SSR Agnieszka Banaczkowska – Anyst

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 7 września 2018 r. w Skarżysku - Kamiennej

sprawy z powództwa Provident Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Franciszkowi Hajrych

o zapłatę

 

postanawia:

uchylić w całości nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany w dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie I Nc 1229/18 przez Sąd Rejonowy w Skarżysku–Kamiennej.

 

 

/-/ na oryginale właściwy podpis

 


 

 
Postanowienie I Ns 391/18

 I Ns 391/18

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2018 roku

                                                                          

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny  

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Skarżysko-Kamienna

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Skarżysko-Kamienna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 970 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem przyznanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0014 Skarżysko-Książęce, arkusz mapy 111, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 4019/1 o powierzchni 0,0069 ha, której własność przeszła na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego: „Budowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej”, przy czym złożona do depozytu kwota ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą następstwo prawne po zmarłym w dniu 26 lutego 1973 roku Czesławie Sobótka lub osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe – bez żadnych warunków na ich wniosek.

(-) na oryginale właściwy podpis

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 517/18
OGŁOSZENIE  
I Ns 517/18 
 
 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku–Kamiennej w Wydziale I Cywilnym toczy się pod sygn. I Ns 517/18  postępowanie z wniosku Tomasza Durlika zam. Gostków 77, z udziałem Marka Durlika o uznanie za zmarłego Bogumiły Durlik z domu Rot, córki Stanisława i Janiny z domu Ciuk, urodzonej w dniu 12 sierpnia 1936 roku w Wojtyniowie, ostatnio zamieszkałej w Gostkowie 77 gmina Bliżyn. Ostatni raz widziana była w dniu 12 czerwca 2013 roku, kiedy to wyszła z domu i już nigdy więcej do niego nie powróciła;

Sąd wzywa zaginioną Bogumiłę Durlik aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiła się do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, w którym toczy się postępowanie, albowiem w przeciwnym wypadku może być uznana za zmarłą;

Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej , aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi;

 
Sędzia Sądu Rejonowego
Jolanta Rusztyn-Rachwał
 

 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 112