Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia
Ogłoszenia
Postanowienie I Ns 372/18

Sygn. akt I Ns 372/18

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 4 października 2018 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Grobis

Protokolant: Aneta Rafalska

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku: Wspólnoty Mieszkaniowej Sołtyków 1 w Sołtykowie o ustanowienie kuratora spadku na podstawie art. 144  1 kpc

postanawia:

I. ustanowić adwokata Pawła Nowaka kuratorem spadku po Hannie Wronkowskiej, córce Kazimierza i Barbary, zmarłej w dniu 28.12.2015 r. w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Sołtyków;

II. zlecić kuratorowi spadku składanie sprawozdań co sześć miesięcy w terminie do dnia 31 grudnia i 30 czerwca każdego następującego po sobie roku, począwszy od 31.12.2018 r.;

III. sporządzić spis inwentarza spadku po Hannie Wronkowskiej, zmarłej w dniu 28.12.2015 r. w Stąporkowie, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Sołtyków;

IV. zlecić wykonanie spisu inwentarza komornikowi sądowemu prą/ Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Tomaszowi Lewtakowi.

 

(-) na oryginale właściwy podpis

 

Za zgodność świadczy

Sekretarz Sądu

Starszy Sekretarz Sądowy

Aneta Rafalska

 


 

 

 
Ogłoszenie I Ns 462/18

Sygn. akt I Ns 462/18

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 5 października 2018 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 462/18 wzywa spadkobierców Włodzimierza Grzegorczyka, syna Feliksa i Bronisławy, ostatnio zamieszkałego w Majkowie, zmarłego w dniu 20.06.2018 r. w Godowie, aby W terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż W przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

 

Marcin Grobis

 


 

 
Ogłoszenie I Ns 437/18

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygnaturze I Ns 437/18 spadkobierczyni Magdalena Kierasińska złożyła wykaz inwentarza po Krystianie Adamie Kierasińskim, synu Andrzeja i Marii, urodzonym
w dniu 12 grudnia 1974 roku, numer PESEL 74121207297, ostatnio zamieszkałym
w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 35/11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zmarłym zaś dnia 27 listopada 2017 roku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek
o sporządzeniu spisu inwentarza

 

 


Monika Kępas
starszy sekretarz sądowy


I Wydział Cywilny

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

 


 

 

 
Postanowienie I C 607/18

Sygn. akt I C 607/18            

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Rusztyn - Rachwał

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2018 roku w Skarżysku - Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

przeciwko Mateuszowi Pogorzelskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie.

                                                                                  

 

UZASADNIENIE

            W dniu 6 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 Referendarz sądowy
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w kt
órym uwzględnił w całości roszczenie powoda.

Po bezskutecznej próbie doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wraz z pozwem
i załącznikami na adres wskazany przez stronę powodową, tj. ul. Niepodległości 75/14
w Skarżysku – Kamiennej oraz wobec negatywnej weryfikacji danych adresowych Mateusza Pogorzelskiego za pośrednictwem systemu Pesel2-Sad, Referendarz sądowy zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 roku zobowiązał pełnomocnika powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w terminie 14 dni, pod rygorem uchylenia nakazu zapłaty
w postępowaniu upominawczym i zawieszenia postępowania.

Przedmiotowe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 23 lipca 2018 roku. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie z dniem 6 sierpnia 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym
w Skarżysku – Kamiennej uchylił w całości nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 czerwca 2018 roku wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 1025/18 oraz oddalił wniosek powoda
o nadanie klauzuli wykonalności w/w nakazowi zapłaty.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda
w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numer
ów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Jedną z przesłanek uniemożliwiających wydanie nakazu zapłaty, zgodnie z art. 499 pkt 4 k.p.c. jest zaistnienie sytuacji, w której miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. Wówczas nie jest możliwe skuteczne doręczenie mu nakazu zapłaty.

W takim przypadku, zastosowanie znajduje przepis art. 5021 § 1 k.p.c. zgodnie
z którym jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych
w art. 499 pkt 4 k.p.c., sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.
Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2018 roku Referendarz w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej uchylił nakaz zapłaty z dnia 6 czerwca 2018 roku
w całości, zaś sprawa została przekazana do rozpoznania w trybie procesowym.

Na gruncie przedmiotowej sprawy zachodziły okoliczności obligujące Sąd do zawieszenia postępowania w sprawie, a co za tym idzie orzeczono jak na wstępie.

(-) na oryginale właściwy podpis

 

 

POUCZENIE

Zażalenie wnosi się bezpośrednio do tut. Sądu albo za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 


 

 
PostanowienieI Nc 2977/17

 I Nc 2977/17

 

 

 POSTANOWIENIE

 

 

Dnia:  24 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR  Jolanta Rusztyn -Rachwał

Protokolant: -----

po rozpoznaniu w dniu  24 września 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z  powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty –Subfundusz KI 1  z siedzibą w Warszawie

przeciwko  pozwanemu Arturowi Zarembie

o zapłatę

 

postanawia:

  1. podjąć zawieszone postępowanie ;

 

  1. postępowanie w sprawie niniejszej  umorzyć.

 

                                                                                              

UZASADNIENIE

                         Pismem z  dnia 19 września  2018 roku pełnomocnik powoda  cofnął  pozew bez zrzeczenia się roszczenia , a nastąpiło to przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu , wobec czego zgoda pozwanej na umorzenie postępowania nie jest wymagana.

Mając powyższe na uwadze , w oparciu o przepis   art 355 par.1 i 2 kpc  orzeczono jak w sentencji  niniejszego postanowienia.

(-) na oryginale właściwy podpis

                                                                                              

           


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 100